Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "CARL BAGGER" af H. Schwanenflügel, 1907

Ifølge Wikipedia

Carl Christian Bagger (født 11. maj 1807 på Fødselsstiftelsen i København, død 25. oktober 1846 i Odense) var hvad man på den tid kaldte et uægte barn, dansk forfatter og digter. Fra det første øjeblik i sit liv var han bestemt til en halv hjemløs tilværelse og mærket med illegitimitetens stempel, disse to betingelser have været afgørende for Carl Baggers liv og gerning.

Mest kendte værk er novellen Min Broders Levnet, 1835 og digtet Promenaden om Natten. Carl Bagger var berygtet i Den danske Guldalders København for sin fordrukkenhed. Nær ven af digteren H.C. Andersen. Han er begravet på Assistens Kirkegård i Odense.

Herman Heinrich Louis Schwanenflügel (ved dåben: von S.-Kühné) (17. maj 1844 i København – 5. februar 1921 sammesteds) var en dansk historisk forfatter.

I 1907 fik Schwanenflügel udgivet sin biografi over Carl Bagger. Han indleder med:

FORORD

 

Da Vilhelm Møller i sit Rusaar (1866) udgav Carl Christian Baggers Værker, omgikkes vi hinanden meget; thi som Studenter fra Sorø havde vi længe haft fælles Interesse og Sympathi for den gamle soranske Akademist. Da Udgaven var fuldendt, forærede Møller mig et Eksemplar med Tak for »Assistancen«. Den var dog meget ringe. Men jeg tilstaar, hvis jeg havde maattet raade, var Carl Baggers Skrifter komne til at foreligge i en mere indskrænket Form; det havde vist tjent hans literære Anseelse bedre. — Udgaven blev anmeldt i »Dagbladet« af Georg Brandes med et lidt haanligt Sideblik til Udgiveren, rimeligvis fordi Justitiarius Fr. Fiedler i Forordet havde sagt Møller en Artighed paa en noget kejtet Maade. Senere har dog vor første Kritiker i Billedværket »Vort Folk i det 19de Aarhundrede« i en særskilt Artikel behandlet Carl Bagger med alt muligt Hensyn, hvorved Digteren, efter dette Værks Plan, kommer til at rangere med Danmarks første Aander. Muligvis er Brandes' Interesse for Carl Bagger bleven vakt ved den Polemik, der mødte mig paa Grund af Indledningen til mit i 1898 udgivne Udvalg af Carl Baggers Digtning.

Af hin Indledning, der sammen med Udvalget udkom paa Foreningen Fremtidens Forlag og nu i en Aarrække har været udsolgt, har jeg benyttet, hvad jeg kunde. Dette udgør dog kun den mindste Del af det foreliggende Skrift; den største Del indeholder ny og sikre personalhistoriske Notitser til Carl Baggers Liv og, som jeg haaber, ny Synspunkter for Motiverne til flere af hans Digte.

                                                                                                                      H. S.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.