Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "HENRIETTE GUBI : Den sønderjydske Vandrelærerinde" af Hans Kau, 1926

Hansine Henriette Gubi (1856-1894) kom til verden i Bevtoft sogn, Sønderjylland som datter af en husmand. Efter konfirmationen blev hun oplært i skræddersyning, men hun havde mest lyst til at skrive digte. Velmenende folk støttede hende, så hun kom på Ryslinge Højskole og senere N. Zahles Skole. Hun opgav digterdrømmene og begyndte at undervise først som privatlærer og senere på en kommuneskole. Efter den preussiske skoleforordning fra 1888 blev hun vandrerlærer og gav hjemmeundervisning hos dansksindede familier.

Hans Nissen Kau (1861-1935) var født i Brændstrup, Rødding sogn i Sønderjylland som søn af en gårdejer og kom i dåben til at hedde Hans Nissen Kou. Som 21-årig blev han student og 7 år senere cand. theol. De næste 2 år var han sognepræst i Harboøre, og fra 1891-1922 tjente han Gadbjerg menighed. Han er forfatter til en del bøger om især sønderjyske personligheder.

Han Kau fik i 1926 udgivet: "Henriette Gubi : Den sønderjydske Vandrelærerinde : Nogle Mindeblade i Syvtiaaret for hendes Fødsel". Bogen indledes med:

FORORD

 

Kort efter Henriette Gubis Død skrev Morten Eskesen en Artikel om hende i „Højskolebladet“ (2. Nov. 1894), og den samme Artikel blev omtrent ordret optaget i „Sprogforeningens Almanak“ for 1896. Begge Steder slutter han med at sige, at „det er Tanken at udgive et lille Mindeskrift“ om hende; men dette Løfte er, saavidt vides, ikke blevet indfriet. Ogsaa nærværende Forfatter der havde fulgt hendes Gerning med stor Interesse, skrev en Artikel om hende i „Kvindernes Blad“, der den Gang fulgte som Tillægsblad til „Nationaltidende“. Det bedste, der er skrevet om Henriette Gubi, er Georgia la Cour Pedersens fortrinlige Artikel i „Sønderjydske Aarbøger“ for 1924 (Pag. 91—136). Med Benyttelse af det rige Brevstof, hun har fremdraget i denne sin Artikel, har jeg omarbejdet og udvidet min Artikel til en lille Bog, som jeg nu udgiver som et lille Mindeskrift om hende i Syvtiaaret for hendes Fødsel. Det er ingenlunde min Mening, at mit Arbejde skulde være bedre end Georgia la Cour Pedersens. Tværtimod! Men naar jeg alligevel udgiver denne min Bog, er Grunden den, at jeg har gjort den Erfaring, at en Artikel i et Tidsskrift kun læses af dette Tidsskrifts Holdere og i det hele taget snart bliver glemt og gemt, medens derimod en lille Bog har Betingelserne for at naa videre ud. Og Henriette Gubis Navn fortjener at blive langt mere kendt, end det er, navnlig paa denne Side Kongeaaen, Maatte da denne lille Bog bidrage til at opfriske og bevare Mindet om hende hos hendes nærmeste Landsmænd, og tillige bidrage til at udbrede Kendskabet til hendes opofrende Gerning hos hendes Landsmænd herovre, da er Hensigten med den naaet.

 

           København, i August 1926.

                                                                                                                   HANS KAU.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link