Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "PETER ANDREAS HEIBERG. En biografisk Studie" af H. Schwanenflügel, 1891

Peter Andreas Heiberg (1758-1841) kom til verden i Vordingborg som søn af rektoren på latinskolen. Som 16-årig blev han student, og 3 år senere tog han den store filologiske eksamen på Københavns Universitet. Han markerede sig som samfundskritiker og satiriker og stod bag udtrykket "Ordener hænger man på idioter". 

Herman Heinrich Louis von Schwanenflügel-Kühné (1844-1921) var født i København som søn af en fuldmægtig. Efter studentereksamen fra Sorø tog han magisterkonferens i historie og virkede som lærer ved en række private og offentlige skoler. Senere modtog han forfatterunderstøttelse fra staten. Han udgav bl. a. en del biografier, og i 1891 blev han dr. phil. på sin afhandling om P. A. Heiberg. Han indleder værket med:

FORORD.

 

Den særdeles agtværdige Literat, Christen Thaarup, efterlod ved sin Død 1849 en Biografi af P. A. Heiberg. Denne blev senere trykt i Historisk Tidsskrift, og, efter at Fru Heibergs bekjendte Brevsamling havde vakt almindelig Interesse , lod Broderen den udkomme som Bog 1883. — I Følelsen af, at Chr. Thaarups nu over 42 Aar gamle Biografi paa Grund af det senere fremkomne Materiale kunde trænge til Afløsning, har jeg udarbejdet det foreliggende Skrift. Men mere end «en biografisk Studie» vover jeg ikke at kalde det. — Nogle dunkle Punkter i Heibergs Liv haaber jeg at have oplyst. Enkelte utrykte Aktstykker er det lykkedes mig at fremdrage. Kun om P. A. Heibergs korte Upsalaophold har det ikke været mig muligt at faa noget Utrykt i Hænde, skjønt Prof. Dr. J. Lange i den Anledning velvilligst har korresponderet med sin Ven, Universitetsbibliothekaren i Upsala, Hr. Annerstedt. Efter dennes skriftlige Erklæring findes der med Undtagelse af et aldeles ubetydeligt Brev Intet som helst om P. A. Heiberg i Bibliothekets Manuskriptsamling. Heller ikke har jeg fundet hans Navn i svenske Brevkataloger, som jeg i mit Øjemeds Interesse har gjennemgaaet. 

 

         Østerbro d. 16 Oktbr. 1891.

                                                                                                                              H. S.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.