Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stiftsprovst M. MØRK HANSEN og den danske Sag i Sønderjylland" af Hans Kau, 1899

Mourits Mørch Hansen (1815-1895) kom til verden i Todbjerg sogn nord for Aarhus som søn af sognepræsten. Som 20-årig blev han student og 5 år senere cand. theol. Efter en periode med historiske og teologiske studier blev han hjælpepræst i Nykøbing Falster og senere sognepræst i Felsted ved Aabenraa. Her engagerede han sig i det slesvigske spørgsmål. På grund af sin politiske orientering blev han flere gange arresteret af tyskerne, og i juli 1864 blev han afskediget. 2 år senere blev han sognepræst i Vonsild og Dalby.

Hans Nissen Kau (1861-1935) var født i Brændstrup, Rødding sogn i Sønderjylland som søn af en gårdejer og kom i dåben til at hedde Hans Nissen Kou. Som 21-årig blev han student og 7 år senere cand. theol. De næste 2 år var han sognepræst i Harboøre, og fra 1891-1922 tjente han Gadbjerg menighed. Han er forfatter til en del bøger om især sønderjyske personligheder.

Kau indleder sin bog fra 1899 med:

Forord.

 

I Efteraaret 1894 blev jeg opfordret til at skrive en Biografi af Stiftsprovst Mørk Hansen til »Nordslesvigsk Søndagsblad«, en Opfordring jeg saa meget hellere efterkom, som den gamle Hædersmand, hvem jeg regner det med til mit Livs Lykke at have lært at kjende, selv havde udpeget mig til dette Arbejde. Det var imidlertid imod Mørk Hansens Ønske, at Biografien kom frem før hans Død, der efter hans egen Mening, som ogsaa viste sig at slaa til, vilde indtræffe »i Løbet af nogle faa Maaneder«. Men han fik ikke Lov til at raade i den Henseende, fandt sig da ogsaa i sin Skjæbne og var selv behjælpelig ved Biografiens Udarbejdelse, for saa vidt som han gjennemlæste mit Manuscript og meddelte mig adskillige Oplysninger og gode Vink. Biografien blev indrykket i »Nordslesvigsk Søndagsblad« i Maj 1895, og Mørk Hansen læste den selv inden sin Død og udtalte sin Tilfredshed med den. Skjønt denne lille Biografi ogsaa udkom i Særtryk med et veltruffet Billede af Mørk Hansen, stod det mig dog strax klart, at Mørk Hansen, hvis Minde det danske Folk og fremfor alt de danske Sønderjyder ere skyldige at frede om i de kommende Tider, fortjente et langt udførligere Eftermæle i Literaturen end det, et Ugeblads Spalter kunde give Plads for. Det har derfor gjennem flere Aar været min Tanke, paa Grundlag af mine Artikler i »Nordslesvigsk Søndagsblad« at ville udarbejde en omhyggeligere Skildring af Mørk Hansens Liv og Gjerning, en Tanke jeg herved ser gjennemført. — Maatte Arbejdet i nogen Maade være lykkedes!

 

           Gadbjerg Præstegaard ved Jelling, den 25de Maj 1899.

                                                                                                                                      Hans Kau.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link