Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Minder fra Hjemmet om Pastor LUDVIG HERTEL" udgivet af hans Hustru, 1910

Ludvig Vilhelm Hertel (1844-1909) var født i Moltrup ved Haderslev som søn af sognepræsten. Som 20-årig blev han student og cand. theol. 8 år senere. Nogle år var han kapellan og hjælpepræst, inden han i 1879 blev kaldet til sognepræst ved Vejerslev-Blistrup. Fra 1884 var han sognepræst ved Sønder Vissing og Voer Ladegaard, og fra 1888 og til sin død sognepræst for Brenderup og Ore menigheder på Vestfyn. 

Thomine Ludovica Husum (1842-1919) kom til verden i Tranderup Præstegård på Ærø som datter af sognepræsten. Hun blev i 1879 viet til Ludvig Hertel. 

I 1910 fik hun udgivet: "Minder fra Hjemmet om Pastor Ludvig Hertel", som indledes af Poul Birger Eller (1876-1934):

FORORD

 

Ludvig Vilhelm Hertel var født i Moltrup Præstegaard ved Haderslev den 27. Marts 1844. Efter at være bleven Student 1864 maatte han, paa Grund af Faderens daarlige økonomiske Kaar, tage Huslærerpladser, da han helt var henvist til at sørge for sig selv. Som Følge deraf fik han først Embedseksamen 1872. Efter forskellig Virksomhed, først som Lærer, dernæst som Kapellan, blev han 1879 udnævnt til Sognepræst for Vejerslev og Blidstrup paa Mors, hvor han virkede til 1884, da blev forflyttet til Sdr. Vissing og Vorladegaard. Herfra blev han i 1888 kaldet til Brænderup og Ore paa Fyen, hvor han virkede til sin Død den 10. Marts 1909 (Ore var dog allerede 1906 blevet udskilt fra Pastoratet).

Af afgørende Betydning for ham blev hans Møde med Santhalmissionens Leder, H. P. Børresen, i 1876. I Anledning af Pastor Hertels Død skrev Missionær Bodding om ham i Santhalmissions sidste Aarsberetning, at han utvivlsomt var den, som fra Begyndelsen af mest havde bidraget til at vække Kærlighed til og Forstaaelse af Santhalmissionen, og Kærligheden til dette Arbejde bevarede han ogsaa til det sidste.

Da jeg i 1904 blev Kapellan hos Pastor Hertel, der senere blev min Svigerfader, var han svag; de hyppige og svære Sygdomme havde gjort ham for tidlig gammel, Hans Hjertevarme var sikkert den samme som tidligere, men Kræfterne var i mange Maader brudt. Jeg kan derfor kun udtale min Glæde over at have lært disse forskellige Smaatræk at kende gennem min Svigermoders Skildring, De har uddybet min Forstaaelse af og Kærlighed til min kære Svigerfader, og saaledes er jeg vis paa, det vil gaa mange, som kun kom i flygtig Berøring med ham og derfor tidt kunde faa et ganske fejlagtigt Indtryk af ham,

 

                                                                                                                                      Paul Eller.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.