Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Kampen mellem dansk og tysk. Fra et Barndoms- og Ungdomsliv i Grænseegnene" af HANS KAU, 1908

Hans Nissen Kau (1861-1935) var født i Brændstrup, Rødding sogn i Sønderjylland som søn af en gårdejer og kom i dåben til at hedde Hans Nissen Kou. Som 21-årig blev han student og 7 år senere cand. theol. De næste 2 år var han sognepræst i Harboøre, og fra 1891-1922 tjente han Gadbjerg menighed. Han er forfatter til en del bøger om især sønderjyske personligheder.

I 1908 fik han udgivet sin selvbiografi: "Fra Kampem mellem dansk og tysk : Erindringer fra et Barndoms- og Ungdomsliv i Grænseegnene". 

Pastor Johannes Clausen (1832-1908) skrev et forord:

Der er med Grund peget hen paa den Kendsgerning som et glædeligt Livstegn, at der i de senere Aar er begyndt i Sønderjylland at fremkomme en egen sønderjysk Literatur, vokset ud paa den fraskilte Gren af den danske Folkestamme. I Novelleform faar man gennem de tegnede Personer, grebne ud af Livet, et klart Indblik i Folkets Lidelser der nede, og i den Kamp, det fører, for at bevare sit Modersmaal og danske Folkeliv og Kirkeliv mod Tyskeriet, som med al deres Magt vil lægge det øde.

Den Bog, Pastor Kau har skrevet: »Fra Kampen mellem Dansk og Tysk«, kan endnu mere siges at være greben ud af Livet; thi den er: Erindringer fra et Barndoms- og Ungdomsliv i Grænseegnene. Her er altsaa noget selvoplevet. Jeg har med stor Interesse og Glæde læst disse Erindringer; thi der tales tydeligt om den Kærlighed til Danmark, som er nedlagt i de sønderjyske Børn og Unge, om den Lidelse og Kamp, de har været og endnu er inde under, de taler om den Uret og Brutalitet, som af Bismarck blev øvet og af hans aandsbeslægtede Tyskere stadig øves mod vore fraskilte Landsmænd. Dertil kommer, at der i disse Erindringer gives flere Oplysninger, f. Eks. med Hensyn til § 5, dens Fremkomst og Troløsheden over for denne fra Tyskernes Side, som mange ikke kender.

Jeg tror, at disse Erindringer kan gøre megen Gavn nede i Sønderjylland. De kan trøste og styrke de Unge, som nu kæmper og lider, ved at give dem Indblik i, hvorledes der er bleven kæmpet og lidt fra Begyndelsen efter Adskillelsen. Og de kunne gøre Gavn her oppe, idet de kunne aabne Øjnene paa mange, som ikke ved noget om, hvor godt de har det her oppe i folkelig og kirkelig Henseende i Sammenligning med Sønderjyderne, og derved manes til at støtte den sønderjyske Sag mere, end de hidtil har gjort. Jeg vil derfor ønske, at Pastor Kaus Bog maa vinde Udbredelse baade paa denne og hin Side Grænsepælene.

 

        Vonsild Præstegaard, Avgust 1907.

                                                                                                         JOHANNES CLAUSEN.

Forfatteren følger efter:

FORORD.

 

For en syv å otte Aar siden tik jeg fra Foreningen »To Løver« i København Anmodning om at skrive en Artikel til Foreningens Blad »Sønderjylland«. Emnet maatte jeg selv vælge inden for det ved Foreningens Program afstukne Omraade. Jeg valgte da at nedskrive nogle Erindringer fra min Barndoms- og Skoletid i Sønderjylland. Artiklen blev dels trykt i Foreningens Medlemsblad, og senere af de »To Løver« tillige i en noget forkortet Skikkelse udgivet i Særtryk og uddelt til Eleverne i de øverste Klasser i Landets Latinskoler og Seminarier.

Det er denne Artikel, som efter Opfordring fra flere Sider nu her fremlægges i en betydelig udvidet Bearbejdelse. Venner af den danske Sag i Sønderjylland har ment, at mit Arbejde i den Form maatte kunne bidrage til at vække Interessen for og styrke Kærligheden til vore fraskilte Landsmænd, ogsaa i videre Kredse. Gid det maatte ske!

 

      Gadbjerg Præstegaard, Gadbjerg St., den 6. Juni 1907.

                                                                                                                           HANS KAU.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link