Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Efterladte Erindringer og Betragtninger" af H. A. MALLING, 1894

Heinrich August Malling (1807-1893) kom til verden i Langenfeld ved Altona som søn af en dansk toldinspektør. Fra 1822-28 ses han på Sorø Akademi, og 4 år senere blev han cand. jur. Han gjorde karriere inden for offentlig forvaltning. Fra 1851-1864 var han amtsforvalter i Husum Amt.

1 år efter hans død udkom hans selvbiografi, som han indledte med: 

Til Læserne.

 

Naar man læser Fortaler, — hvilket nogle Mennesker ikke pleie at gjøre — synes det, som om Flertallet af Forfatterne ere overordentlig beskedne. Om dette nu virkelig er Tilfælde, skal her ikke nærmere undersøges. Saa meget er vist, at nærværende Indledning ikke er skreven for at fremhæve Forfatterens Beskedenhed, men kun for at sige, at han agter at vise sig i det Følgende som han er; og hvad hans Betragtninger angaaer, saa kan man disputere derom, men de anførte Fakta indeholde Sandhed og kun Sandheden.

Det er sagt, at Enhver burde føre en Dagbog, optegne hvad han har oplevet, og hvad han har tænkt derved, nu vel, kjære Samtidige, Du og jeg have gjennemlevet en Periode, rigere end mangen anden paa store Begivenheder, og, hvor høit eller lavt vi end have staaet paa Livets Trappetrin, Enhver af os er mere eller mindre bleven paavirket af disse Verdensbegivenheder og kan fortælle om dem. 

Flere af mine Venner have opfordret mig til at beskrive mit Levnet og særlig slesvigske Tilstande. Jeg har svaret dem med det bekjendte »for sildig!« Dette Svar kan jeg desværre endnu give, og det er kun, fordi en uheldig Fredsslutning har berøvet mig al Udsigt til at gjenvinde min forrige Embedsstilling og givet mig den fornødne Tid, at jeg har besluttet at gjøre et Forsøg i en Retning, i hvilken min Pen hidtil har været ganske uøvet. Da jeg ikke har andre Hjælpekilder til Disposition end min Hukommelse, saa kan det naturligvis ikke være min Hensigt at levere et historisk Arbeide. De Begivenheder, som jeg har været Vidne til, ere for største Delen ikke tidligere beskrevne, og nogle af dem kaste et saadant Lys paa den almindelige Situation, at denne vil vise sig lidt anderledes, end den i Almindelighed er bleven opfattet.

Vel ere de Forhold, hvori jeg har levet kun smaa, men det er ikke blot seet fra Toppen, at en Gjenstand viser sig hel og holden som den er, fra neden betragtet vil den fremtræde i en noget forandret Skikkelse.

Det er altsaa kun Optegnelser, nedskrevne i mit Livs Aftenstund. Et Forsøg paa at fremstille et Livsbillede, som maaske kan interessere dem, som have staaet mig nær. Mange er det ikke, hvilket vel har sin Grund i Tidsforholdene, eller ogsaa i mig selv.

Om dette Forsøg vil lykkes eller ikke, det maa Læseren bedømme. 

I ethvert Tilfælde, tænker jeg, vil det gaae mig som den gamle Posthest, der først krymper sig ved at komme i Tøiet, men siden, naar den er bleven varm, gaaer frem uden at ændse gamle Saar og ømme Steder.

Vi ville da skride til Værket, maaske kan det ogsaa lykkes mig at vække en Smule Interesse. 

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.