Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "PEDER OXE : Et historisk Billed" af Troels-Lund, 1907

Peder Oxe (1520-1575) var født på Nielstrup på Lolland som søn af Johan Oxe og Mette Gøye. Allerede som 18-årig overtog han slægtens besiddelser, som han udvidede. Hans indflydelse voksede, blev lensmand over Lolland-Falster og grundlagde Gisselfeld.  Ved et mageskifte med Kongen opstod der uenighed. Han tabte sagen og mistede alle sine privilegier. Nogle år levede han i landflygtighed i Lothringen. I 1566 fik Peder Oxe frit lejde og rejste til Danmark, hvor han blev forsonet med Frederik 2. Peder Oxe blev igen medlem af rigsrådet og fik Vordingborg Slot som len og sit konfiskerede gods tilbage. Året efter blev han udnævnt til rigshofmester og medvirkede i de følgende år til at bringe de danske finanser på fode igen, herunder at gøre øresundstolden mere indbringende.

Troels Frederik Troels-Lund (1840-1921) kom til verden i København som søn af en fuldmægtig. Han blev cand. theol. og senere dr. phil. på disputatsen "Om Sokrates's lære og personlighed". I flere år var han lærer ved Hærens Officersskole og fra 1897 kongelig ordenshistoriograf. Han kendes mest for "Dagligt liv i Norden i det sekstende århundrede", der udkom 1879-1901 i 14 bind.

I 1907 fik Troels Lund udgivet sin bog om Peder Oxe, som han indleder med (i uddrag):

Skønt Peder Oxe er Danmarks-Norges betydeligste Statsmand, har han lige indtil vore Dage indtaget en utydelig Plads i nordisk Historie. Grundene er let forklarlige. Selv gjorde han i levende Live, hvad han formaaede, for paa mange Punkter at udviske Sporene af sin Færd. Denne egnede sig lange Tider efter heller ikke til fuldt at fremdrages. Og endnu volder det sammensatte, baade i hans Færd og hans Person, de største Vanskeligheder for den, der vil søge at forstaa dem. Ikke desto mindre har ganske naturligt hans store Skikkelse, ikke mindst ved dens Gaadefuldhed, bestandigt haft noget tiltrækkende ved sig.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.