Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Den gamle Majorinde fra Færgegaarden. Optegnelser af FRANZISCA v. ROSEN" v. J.Clausen m.fl.,1913

Franzisca Henriette Viborg (1833-1912) var født i København som datter af en kontorchef i Admiralitetet. I 1853 blev hun viet til løjtnant Sigismund Ludvig Carl v. Rosen.

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1913 fik de udgivet bind nr. XVIII: "Den gamle Majorinde fra Færgegaarden : Optegnelser af Franzisca v. Rosen", som indledes med:

Allerede i flere Aar har jeg havt den Tanke at nedskrive mine Oplevelser og Erindringer, jeg synes selv, jeg har havt et rigt Liv, rigt paa Glæder og Sorger, og rigt paa megen ufortjent Kærlighed. Min Barndoms Solskin vil jeg gerne fortælle om, ogsaa om mit korte, lykkelige Samliv med min dyrebare Mand, men den Tid, der kommer efter det tunge, for saa uendelig mange, uforglemmelige og sørgelige Aar 1864, som berøvede mig min Mand og mine sex Børn deres Fader, bliver mig sværest at tale om. Hvorvidt jeg i det Hele taget vil være i Stand til at samle mine Minder og udtrykke mig paa en rigtig Maade, det véd jeg ikke, jeg er jo nu en gammel Kone paa over 76 Aar. Minderne dukke efterhaanden op, mange jeg selv har oplevet, men ogsaa en Del, som jeg har hørt fortælle, og som jeg har gemt, fordi de vedrørte mine kære, gamle Forældres Fortid. Det har været mig en Glæde i min Alderdom at komme tilbage til de halvt forglemte Erindringer, og jeg har ved den Lejlighed følt en uendelig Taknemmelighed imod Gud for min lyse, lykkelige Barndom- og Ungdomstid, thi den har ganske sikkert kastet et Lys over de tunge, mørke Tider, som jeg ellers ikke forstaar, at jeg kom igennem. Maaske har mine kære Forældre havt en Forudfølelse af de svære, trange Aar og de store Sorger, jeg skulde opleve, thi de forskaanede mig i deres Kærlighed for ethvert sørgeligt Indtryk, og jeg hørte aldrig om andet end om det, der var lyst og lykkeligt“.

______________________________________

 

Majorinde v. Rosens Optegnelser er, saaledes som de her meddeles, samlede og lagt tilrette, samt forsynede med en Efterskrift, af hendes Datter, Frøken Ellen v. Rosen, Priorinde paa Vemmetofte.

                                                                                 

                                                                                                                    Udg.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.