Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Træk af THORVALDSENS Konstner- og Omgangsliv" af Carl Frederik Wilckens, 1874

Bertel Thorvaldsen (1770-1844) var født i København som søn af en islandsk billedskærer. Allerede som 11-årig var han elev på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Som 26-årig modtog han Kunstakademiets store rejsestipendium og rejste til Rom, hvor han levede og arbejdede som billedhugger i mere end 40 år. Han betragtes som en af den dansk guldalders hovedpersoner. 

Carl Frederik Wilckens (1808-1877) var oprindeligt skomager, men blev i 1838 udset til at være Thorvaldsens kammertjener, og virkede som sådan indtil Thorvaldsens død i 1844. Herefter blev Wilckens kustode ved Thorvaldsens Museum. I 1874 fik han udgivet sine erindringer om Thorvaldsen. Bogen indledes med:

Var Thorvaldsen en stor Konstner, da var han i Sandhed ogsaa et sjeldent ædelt Menneske, mild og imødekommende af Væsen, i høieste Grad human og retfærdig og fri for alt Konstnerhovmod. I den Tid, jeg var kaldet til at betjene den store afdøde Mester, erfarede og opfattede jeg mangt et ædelt Træk af ham baade som Konstner og som Menneske. Jeg opbevarede disse i kjærlig Ihukommelse, og senere har jeg nedskrevet dem, tilligemed endel andre Smaatræk, som jeg antog det ogsaa kunde have Interesse at kjende. Af de Mange, der have beseet den Samling Gjenstande i mit Hjem i Museet, som jeg opbevarer til Erindring om den korte, men paa saa mange smukke Minder rige Tid, jeg tilbragte hos min kjære, hensovede Herre, have Flere yttret det Ønske, at jeg skulde samle og udgive disse Smaatræk, hvoraf jeg undertiden har omtalt enkelte. Dette har jeg nu forsøgt i nærværende Blade, og det er mit inderligste Ønske, at de maae tjene til endnu mere at levendegjøre det skjønne Billede af den berømte Afdøde, af hvem flere udmærkede Forfattere i deres Skrifter have givet en saa klar Fremstilling.

 

         Kjøbenhavn den 1 ste Marts 1874.

                                                                                                             C. F. Wilckens.

Danmarks Kunstbibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.