Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Mindeskrift om Sognepræst CHR. H. de THURAH - Biografiske Noter og Digte" ved F. Hjort, 1915

Christian Hendrik de Thurah (1830-1898) kom til verden i Ribe som søn af sognepræsten ved Sankt Katrine Kirke. Som 17-årig blev han student, og 9 år senere tog han teologisk attestats. Efter eksamen virkede han som lærer og inspektør ved Enkedronningens Asylskole. I en kort periode var han folketingsmand, og fra 1869 lærer ved Hindsholm Folkehøjskjole. Senere blev han sognepræst, først på Drejø og efterfølgende ved Hesselager menighed på sydøstfyn. Han er kendt for sine mange digte og forfatterskab af bøger med religiøst indhold.  

Frederik Hjort (1863-1942) var født i Vemmelev på Sjælland og blev 1891 ejer af Bågegård ved Tommerup. Han var en meget aktiv foreningsmand og lokalhistoriker og har skrevet flere bøger og artikler.

I 1915 fik han udgivet et mindeskrift over sin svigerfader Chistian H. de Thurah. Han indleder bogen med:

Den efterfølgende Skildring og de meddelte Digte af min kjære gamle Svigerfader har jeg samlet paa i flere Aar, og desuagtet har det været mig umuligt at faa alt det bedste med, fordi en Del vist alt er gaaet tabt eller befinder sig paa Steder, jeg nu ikke kjender.

Det var oprindelig min Tanke, at Bogen skulde være forbeholdt Familien og de nærmeste Venner alene, fordi det vistnok havde stemt bedst med min afdøde Svigerfaders Ønske. Men efterat have gjennemgaaet det omfangsrige Materiale har jeg intet fundet, som kan vække Anstød ved at bringes frem for Offentligheden, især naar man ser det paa Baggrund af Familie- og Vennekredsen, for hvem de fleste Digte ere skrevne.

Desuden vilde jeg anse det for et Tab af Betydning, om Digte med en saadan Skjønhed og Fylde af ædle Tanker ikke bleve bevarede for Eftertiden. Her findes de herligste Tanker, lige fra de første Sværmerier for den unge Brud til den gamle Mands Frydesange om sin hjemlige Lykke her og hisset.

Desuden ved jeg, at langt den overvejende Del af de mange Mennesker, min Svigerfader er kommen i Berøring med, som Lærer og Præst, som Rigsdagsmand og Menneske, vilde sætte Pris paa at eje disse Digte. Dette har vejet tungt i Vægtskaalen til Fordel for Offentliggjørelsen.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.