Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "M. P. BRUUN's Dagbog 1856-74" af Vagn Dybendahl og Birgit Nüchel Thomsen, 1961

Mads Pagh Bruun (1809-1884) var født i Fredericia som søn af en storkøbmand. I 1852 etablerede han sig i Aarhus med en klædefabrik. Han blev også kendt som politiker som medlem af Landstinget og formand for samme i 1862-69. M. P. Bruuns Gade, Bruunsbro og Bruuns Galleri er opkaldt efter ham. 

Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur stod i 1961 som udgiver dagbogen, der blev redigeret af Vagn Dybendahl og Birgit Nüchel Thomsen. De indleder med: 

FORORD

M. P. Bruuns dagbog har længe været kendt. Niels Neergaard benyttede den under udarbejdelsen af »Under Junigrundloven«. Den var da i historikeren, professor Edv. Holms eje; han havde fået den af Bruun selv. Edv. Holm skænkede den siden til Aage Friis, der atter - i 1916 - skænkede den til Universitetsbiblioteket, hvor den blev katalogiseret som Add. 261,8°, og hvorfra den senere overgik til Det kgl. Bibliotek. Her har danske og nordiske historikere siden med mellemrum benyttet den ved behandling af emner fra periodens historie.

Dagbogen er ikke den originale, men et uddrag. Den eller de originale dagbøger er efter alt at dømme gået tabt, muligvis tilintetgjort af M. P. Bruun selv, da han i 1880’eme havde foretaget sit uddrag. Dette uddrag synes at gengive originalens tekst, jfr. de senere indskud i parenteser, således at afvigelserne fra originalerne formentlig stort set kun ligger deri, at den foreliggende tekst er et uddrag og ikke en omskrivning. Det forhold, at uddraget er sket ca. 10-24 ar efter affattelsen, har bevirket ikke få inkonsekvenser i stavemåde; sammenblanding med originalens skrivemåde, der ydermere vel heller ikke har været konsekvent, gør sig sikkert stærkt gældende. Da gengivelsen som hovedregel er bogstavret, er sådanne inkonsekvenser (f. eks. vekslende telegraphere og telegrafere eller fælles og fælleds) ikke søgt rettede overalt. Forkortede navne er i enkelte tilfælde udfyldt uden særlig bemærkninger. Til originalens understregninger, der ofte virker ret tilfældige, er der i reglen ikke taget hensyn. Tegnsætningen er overalt normaliseret lempeligt, endvidere er der normaliseret til små begyndelsesbogstaver i substantiver, idet Bruun selv ofte er inkonsekvent på dette punkt, ligesom det ofte har været vanskeligt at afgøre, om han har skrevet stort eller lille begyndelsesbogstav; aa er gengivet med å. De enkelte dagbogsnotaters datering er overalt normaliseret, ligesom ugedagenes navne er indsat. I tekstgengivelsen er kritiske parenteser anvendt for udgivernes bemærkninger eller tekstudfyldninger. Et spørgsmålstegn i teksten uden kritisk parentes er M. P. Bruuns eget udtryk for usikkerhed om sagforholdet.

Ved udgavens forberedelse er der på forskellig måde ydet bistand af arkivar, cand. mag. Finn H. Lauridsen, museumsinspektør, cand. mag. Gunner Rasmussen, fhv. overbibliotekar Emanuel Sejr og adjunkt, cand. mag. K. H. Skott. For denne bistand vil vi gerne takke hjerteligt. Til Statens almindelige Videnskabsfond retter vi en ærbødig tak for tilskud til udgivelsen.

 

                                   Vagn Dybdahl.                    Birgit Nüchel Thomsen.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.