Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Om Kong Hans, SKJÆRUP-VEILE" af H. E. Friis, 1884-85

Hans Emil Friis (1827-1910) kom til verden i Vejle som søn  af en apoteker. Han blev selv uddannet farmaceut og overtog Svaneapoteket efter sin fader og drev det fra 1857-1889. 

Vejle Amts Avis skrev i nekrologen den 3. januar 1910:

Afdøde var i en lang Aarrække Medlem af Bestyrelsen for Vejle Byes og Amts Sparekasse, ligesom han i over 17 Aar, fra 1873 til 1890, havde Sæde i Vejle Byraad og var virksom paa forskellige Omraader; han var saaledes valgt Medlem af Kirkeinspektionen, og det skyldtes for en stor Del hans Initiativ, at St. Nikolai Kirke fik ny Taarn med Spir i 1888-1889, ligesom han selv skænkede det Taarnuret.

Artiklen er i 1884-85 optaget i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.