Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ULFBORG HERRED : En historisk-topografisk Beskrivelse" af P. Storgaard Pedersen, 1900

Peder Storgaard Pedersen (1861-1931) kom til verden i Hedegårds Mark ved Ringkøbing som søn af en husmand. Han blev uddannet lærer og virkede ved flere forskellige skoler især i Vestjylland. Tidligt i livet fattede han interesse for lokalhistorie og fik udgivet en del bøger og artikler, bl.a. "Ulfborg Herred : En historisk-topografisk Beskrivelse". Forfatterens forord lyder: 

Efterfølgende Arbejde fremtræder som en Fortsættelse af min i 1896 udgivne Beskrivelse af Hing Herred. Om alle Sognene, der fra gammel Tid af hørte til Ulborg Herred, er der her givet Oplysninger, og det er mit Haab, at denne Samling maa blive modtagen med Velvilje af Egnens Folk, for hvem Bogen særlig er skreven. Hvad de Kilder vedrører, hvoraf jeg har øst ved Udarbejdelsen, da ere de her paa Egnen faa og smaa, naar jeg undtager Nørre Vosborgs Arkiv, som jeg med Ejerindens velvillige Tilladelse har gennemgaaet.

Det har været mig til god Hjælp, at jeg ved Velvilje fra afdøde Dr. O. Nielsens Arvinger har haft Lejlighed til at gennemgaa hans til Herredets Historie efterladte Samlinger i Nationalmuseets Arkiv, ligesom jeg ogsaa skylder Tak for, at jeg i mit Hjem har haft til Laan de i Ribe Katedralskoles Arkiv værende Præsteindberetninger fra 1766, som indeholdt mange gode Meddelelser om Sognenes daværende Tilstand og Fortidshistorie.

Blandt de mange, jeg maa takke for Oplysninger, maa jeg særlig nævne Arkivassistent i Viborg Hr. Cand. mag. S. Nygaard, som i flere tvivlsomme Spørgsmaal har givet mig Vejledning og Raad.

For den mig fra Carlsbergfondet tildelte gode Støtte, hvorved Arbejdets Udgivelse i Trykken blev muliggjort, er jeg en særlig Tak skyldig.

 

                                                              Forfatteren. 

 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.