Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "DANSKE LEN" af Louis Bobé, Gustav Graae og Fr. Jürgensen West", 1916

Louis Theodor Alfred Bobé (1867-1951) var født i København som søn af en bogbindermester. Han blev student som 19-årig og påbegyndte sprog- og litteraturstudier på Københavns Universitet, men fik ikke eksamen. I stedet drev han historiske studier i Rigsarkivet, og allerede i 1889 fik han optaget sin første artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. Fra 1898-1905 var han assistent i Rigsarkivet, derefter sekretær i Dansk Forfatterforening og efterfølgende lærer ved officersskolen. I 31 år var han formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Han forsvarede en doktordisputats i 1910 og var fra 1921 og til sin død kongelig ordenshistoriograf. Hans forfatterskab omfatter en usædvanligt stort antalt bøger og artikler af historisk og personalhistorisk art.

Gustav Johan Graae (1878-1941) kom til verden i Esbønderup som søn af en proprietær. Han blev jurist og var i en periode by- og herredsfuldmægtig i Varde. Senere ses han som højesteretssagfører med egen virksomhed.

Georg Urban Frederik Jürgensen West (1866-1930) var født i Flensborg. I 1892 blev han cand. polit. og året efter ansat i  Rigsarkivet. Han skrev mange artikler til aviser og historiske årbøger og var medforfatter af flere anerkendte kildeskrifter.

"Danske Len" indledes med: 

Den ved Lov af 1909 5. Marts nedsatte Kommission til Udarbejdelsen af en Betænkning vedrørende Lens, Stamhuses og Fideikommisgodsers Overgang til fri Ejendom har 1910 offentliggjort en udførlig Oversigt over samtlige tidligere fremkomne Lovforslag og Rigsdagsforhandlinger i Sagen samt 1913 udgivet en af Bilag ledsaget Betænkning, indeholdende Resultatet af Kommissionens Overvejelser. Spørgsmaalet om Majoraternes Overgang til fri Ejendom er endnu uafgjort og fortjener paa Grund af dets store Betydning for Danmarks Statshusholdning før den endelige Afgørelse at blive belyst saa alsidigt som vel muligt. Det foreliggende Arbejde har til Hensigt at give en Udsigt over de enkelte Lens Oprindelse og Udvikling, en Fremstilling, der utvivlsomt tiltrænges, idet den hverken findes i Lenskommissionens Betænkning eller andetsteds. Den foreløbige Plan til Arbejdet skyldes oprindeligt personligt Initiativ fra rent historisk interesseret Side, og er derefter nærmere blevet udformet af Forfatterne i Forening. Udgivelsen er bekostet af de danske Lensbesiddere.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.