Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "KRAK : Danmarks ældste Forretninger", 1910

Bogen indledes med: 

Denne lille Bog er et efterladt Arbejde af Etatsraad T. Krak, som de sidste 3—4 Aar før sin Død (1908) arbejdede paa at samle de her foreliggende Oplysninger. Det var ham om at gøre at fremskaffe Optegnelser over endnu bestaaende Forretninger, hørende til Handel, Industri og Haandværk, som kunde henføre deres Grundlæggelse til før Aar 1860 (dette Aar medregnet). Han holdt sig til de egentlige Byerhverv, medtog f. Eks. ikke Møller, Landhaandværkere og Købmænd paa Landet. Han udelod endvidere Apoteker, vistnok fordi Apotekernes Historie er godt optegnet andetsteds. Med en Samlers Iver opsøgte han sit Stof allevegne, hvor han kunde tænke sig at finde Oplysninger. Men hans rigeste Kilde var de gamle Vejvisere. Det er især af denne Grund, at Listen over de ældste Forretninger i Kjøbenhavn er mere fuldstændig end over dem i Provinserne; thi de nu bestaaende Provinsvejvisere er af forholdsvis ny Dato, og KRAK’s VEJVISER begyndte først 1903 at omfatte hele Landet. En Mængde Oplysninger er indhentede af Vejviserens Assistenter, der hvert Aar besøger omtrent alle Forretninger i Kjøbenhavn og Provinsbyerne, naar de indsamler Materiale til Vejviseren.

Ved Udgivelsen har vi søgt at føre Oplysningerne til Dato. Til enhver af de, godt 1.000, optagne Forretninger har vi sendt en Afskrift af det paagældende Stykke Manuskript, ledsaget af et Spørgeskema, og c. 90 % (i Kjøbenhavn lidt flere, i Provinsen lidt færre) har svaret paa vor Henvendelse. Det er lykkedes os at opspore en Del gamle Forretninger, som Etatsraad Krak ikke havde kunnet finde, og hertil har bidraget, at næsten alle Landets Blade velvilligt optog en Opfordring til gamle Forretninger om at melde sig, hvis de ikke havde faaet Spørgeskema tilsendt. Men alligevel er der naturligvis adskillige, vi ikke har faaet med. Vi beder om, at Oplysninger om saadanne og mulige Rettelser maa blive sendt til Vejviserens Kontor, vi kunde saa muligvis engang faa Lejlighed til ogsaa at offentliggøre disse.

Ved de mange indkomne gode Besvarelser er det lykkedes os at udvide og fuldstændiggøre det oprindelige Manuskript, men for Ideen, for Opgavens Afgrænsning og for det meste af Udførelsen tilkommer Æren Etatsraad T. Krak, medens naturligvis vi, hans Efterfølgere, maa bære Ansvaret.

Vi retter herved en Tak til de mange, der har sendt Svar, og som ofte har maattet gøre et stort Arbejde for at besvare vore mange Spørgsmaal.

 

                                                                                    Paa Vejviserens Vegne

                                                                                                               Ove Krak

 

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.