Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "KRAK : Danmarks ældste Forretninger", 1940

Bogen indledes med: 

DANMARKS ÆLDSTE FORRETNINGER udkom tørste Gang i 1910, udarbejdet paa Grundlag af Oplysninger indsamlet af Vejviserens mangeaarige Udgiver, fh. Stadskonduktør, Etatsraad T. Krak (f. 1830, d. 1908). Bogen omfattede Forretninger, der var grundlagt inden Udgangen af 1860, og indeholdt ca. 1000 Artikler om saadanne Forretninger. Anden Udgave udsendtes i 1915 og omfattede ca. 2700 Forretninger, grundlagt inden Udgangen af 1870.

Den her foreliggende tredie Udgave omfatter bestaaende Forretninger, der er grundlagt inden Udgangen af Aaret 1900, ialt ca. 6200, d. v. s. 3500 flere end forrige Udgave, og da et stort Antal af de i 2. Udgave medtagne Forretninger er ophørt i Løbet af de 25 Aar, der er gaaet siden, er Tallet paa de i 1940 Udgaven nyoptagne en Del større. Ligesom i de tidligere Udgaver er kun de egentlige Byerhverv medtaget, derimod ikke f. Eks. Landhaandværkere og Købmænd paa Landet. Naar det har været muligt for os at opspore saa mange gamle Forretninger, ligger dette i, at vi gennem vor øvrige Virksomhed stadig er i Forbindelse med Danmarks Erhvervsvirksomheder. Trods al mulig Paapasselighed kan det dog ikke undgaas, at nogle Forretninger, der var berettigede til Optagelse, ikke er kommet med; vi beder om, at Oplysninger om saadanne, med Henblik paa fremtidige Udgaver af Bogen, maa blive sendt til Kraks Legats Kontor, Nytorv 17, København K.

Om hver enkelt af de optagne Virksomheder er anført: Virksomhedens Navn, Art og Grundlæggelsesaar, Navnet paa Grundlæggeren og den nuværende Indehaver (ved Aktieselskaber: nuværende Direktion) og Virksomhedens nuværende Adresse; endvidere Overtagelse af eller Sammenslutning med andre gamle Forretninger og Oplysninger om disses Grundlæggelse, ved Firmaers Overgang til Aktieselskab Tidspunktet herfor og endelig ved Personerne disses Fødselsaar og ved Afdøde tillige Dødsaar. Der er givet de i Bogen optagne Forretninger Lejlighed til mod Betaling at faa optaget supplerende Oplysninger om Virksomhedens Historie, Forretningsomraade o. l. samt Billeder dels af Forretningens Indehavere gennem Aarene, og dels af Bygninger, Fabriksanlæg og lignende, en Udvidelse af Stoffet, der bidrager til at gøre dette mere levende og giver Bogens Indhold forøget Værdi.

I Slutningen af Bogen findes en TIDSTAVLE, indeholdende samtlige optagne Forretninger, grupperet efter Grundlæggelsesaar samt et PERSONREGISTER over nuværende Ledere og Indehavere af de i Bogen optagne Virksomheder.

Udsendelsen af denne Bog blev besluttet for to Aar siden, da vi fik Indtryk af, at en ny Udgave savnedes i flere Kredse, og det blev bestem t, at den skulde udkomme i 1940 og omfatte Virksomheder, der i dette Aar var mindst 40 Aar gamle.

Udover at udarbejde et Kartotek over de Virksomheder, som skulde medtages, har vort Arbejde bestaaet dels i at skaffe oplyst, hvilke Ændringer, der var sket i de tidligere optagne Virksomheder, og dels i at fremskaffe Materiale, der kunde danne Grundlag for Udarbejdelse af Artikler om de mange Virksomheder, der var opstaaet i Tiden efter 1870. Talrige trykte Kilder har været benyttet til dette Arbejde, herunder Anmeldelserne til Firma- og Aktieselskabsregistrene samt Meddelelser i Dagspressen vedrørende Forretningsverdenen, ligesom et stort Antal Undersøgelser er foretaget paa Arkiverne. De paa Grundlag heraf udarbejdede Udkast til Artiklerne er derefter forelagt de Virksomheder, man mente skulde medtages i Bogen, til Korrektur og eventuel Supplering. Vi har ved disse Henvendelser overalt mødt stor Interesse for vort Arbejde; for den Bistand, der paa forskellig Maade er vist os, uden hvilken det ikke vilde have været muligt at udsende Bogen, beder vi disse vore mange Medarbejdere modtage vor bedste Tak.

Samtlige de i Bogen optagne Virksomheder har inden Trykningen faaet tilsendt Manuskriptforslag eller Korrektur.

 

                                                                                                                 For Udgiverne

                                                                                                                    C. Brosted

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.