Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "SKAGEN" af Alba Schwartz, 1912-13

Sofie Albertine Larsen (1857-1942) kom til verden i København som datter af en overlæge. Oprindeligt ønskede hun at blive skuespiller men afbrød uddannelsen efter at være blevet gift med juristen Otto Georg Schwartz. I 1899 flyttede familien til Skagen, hvor Otto Schwartz blev borgmester. Alba Schwartz blev en del af kulturlivet i Skagen og bidrog til at skildre dets historie i:

"Skagen : Den svundne Tid  i Sagn og Billeder" og "Skagen : Den nye Tid i Oplevelser og Indtryk". De udkom i 1912-13. Det er ikke en sædvanlig købstadshistorie, men en beretning om kunstnerkolonien i Skagen med fine illustrationer og gengivelse af mange af malernes kunstværker. Hun indleder andet bind med: 

Enkelte af Kunstnerne paa Skagen talte for nogle Aar siden ofte om, at Erindringerne fra deres første Tid deroppe burde nedskrives.

Selv at paatage sig Besværet hermed havde de dog ikke Lyst til, men „hvis en Anden vilde skrive ned, skulde de nok være villige til at fortælle“.

Hvorledes det nu ved et Skæbnens Lune blev mig, der, skønt jeg ikke er Forfatterinde, fik dette Arbejde overdraget, skal jeg ikke her komme ind paa.

Kun det ønsker jeg at sige: at naar jeg til Kunstnernes Erindringer (som jeg tidligere har gengivet) her føjer mine egne Oplevelser og Indtryk fra 1899 indtil de seneste Aar, er det i Haab om, at ogsaa disse maa have Interesse ved Beretningen om Drachmanns og Krøyers sidste Leveaar og de Omgivelser, hvori de færdedes.

At mine Optegnelser skulde blive „Bogen om Skagen“, har jeg aldrig tænkt mig. Kun en lille første Sten til det Monument, som Eftertiden vel engang vil rejse for Skagen og dens Kunstnere.

 

                                                                                                ALBA SCHWARTZ

Jeg har scannet de to bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

"Den svundne Tid i Sagn og Billeder"

"Den nye Tid i Oplevelser og Indtryk"