Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "DET DANSKE HEDESELSKAB 1866-1916 - Et Jubilæumsskrift" af C. Nyrop, 1916

Camillus Nyrop (1843-1918) var født i København som søn af en kirurgisk instrumentmager. Som 24-årig fik han juridisk embedseksamen og virkede en kortere tid som sagførerfuldmægtig. Han blev tilknyttet Industriforeningen, og det førte ham til sin store virksomhed som industri- og håndværkshistoriker.

I 1916 blev han opfordret til at skrive om Det Danske Hedeselskab i anledning af selskabets 50-års jubilæum. Bogen indledes med:

FORORD

 

Naar jeg, som Ikke-Fagmand, har vovet at paatage mig Udarbejdelsen af Festskriftet ved Det danske Hedeselskabs 50-Aars Jubilæum, er det min Beundring for Enrico Dalgas’ Person, der her har ledet mig. Til den Dalgas-Hymne, som Hedeselskabets lykkelige Virke helt igjennem er, har jeg følt Lyst til at sætte Ord. Det er jo ikke Fagmændene, dette Skrift henvender sig til, men de Mange udenfor den faglige Kreds, der kunne have Interesse af at erfare, hvorledes Selskabet er blevet til, hvad det har udrettet, hvorledes det er blevet støttet og — stadig bor støttes som det store nationale Foretagende, det vedblivende er. Hvorvidt jeg paa rette Maade har løst Opgaven, som ingenlunde er falden mig let, maa Læserne domme om. Men hvorledes denne Dom end falder ud, maa jeg her rette en varm Tak til det af Hedeselskabets Repræsentantskab nedsatte Jubilæumsskrift-Udvalg, D’Hrr. Grosserer Holger Petersen, fhv. Højskoleforstander J. P. Kristensen-Randers og Kommitteret Chr. Dalgas, for den Tillid og Velvilje, det har vist mig.

Jeg har henvendt mig til ikke Faa om Udlaan af Breve fra Enrico Dalgas, og jeg har her mødt stor Imødekommenhed, hvad jeg meget takker for. En erkjendtlig Tak maa jeg ogsaa rette til Hr. fhv. Overbibliotekar, Dr. phil. S. Birket-Smith for den Velvilje, hvormed han har givet mig Oplysninger fra sine rige Samlinger til det Forfatter-Lexikon, han har under Udarbejdelse, ligesom jeg ogsaa takker Hr. Underarkivar, Dr. phil. Knud Fabricius for Oplysninger fra Rigsarkivet, da mit Helbred ikke tillod mig selv at søge Arkivet, og Hr. Arkivsekretær S. Nygaard for nogle personalhistoriske Oplysninger.

Bogens fleste Billeder (Portrætterne, de to Gruppebilleder og Mindesmærkerne) ere udførte i F. Hendriksens Reproduktions-Atelier; kun Billederne paa S. 153, 154, 160, 166, 168, 176, 177, 179 og 183 ere fra Hedeselskabets Tidsskrift. Med Hensyn til Titelbilledet kan det oplyses, at da der intet Maleri fandtes af Enrico Dalgas ved hans Død — som ndfr. S, 116 meddelt havde han afslaaet at lade sig male til Frederiksborg — lod Grosserer S. Börgesen det Maleri udføre, som nu findes dér, og skjænkede det derefter til Museet. Et væsentligt Forbillede for det, et paa Börgesens Plantage Utoft taget Fotografi, er gjengivet i L. Mylius Erichsens „Den jyske Hede for og nu“ (1903, S. 229).

 

               KJØBENHAVN i Marts 1916.

 

                                                                                                                C. NYROP

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.