Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Blade af SKANDERBORG BY's Historie" af Chr. Holtet, 1933

Christian Christensen Holtet (1882-1951) kom til verden i Volstrup sogn i Vendsyssel og kom i dåben til at hedde Jens Kristian Kristensen. Han ses som overretssagfører, amatørarkæolog og lokalhistoriker. 

I 1933 fik han udgivet udgivet "Blade af Skanderboeg Bys Historie", som afsluttes med:

Efterskrift.

 

Efter at jeg gennem nogle Aar havde beskæftiget mig med noget af det Kildemateriale, der foreligger til Byens Historie, foranledigede Byens tilstundende 350 Aars Jubilæum og Opfordringer fra flere Sider mig til i Begyndelsen af dette Aar at gøre et Forsøg paa at samle mine spredte og hidtil ret tilfældige Studier og Optegnelser, og Resultatet af Forsøget er blevet foranstaaende fordringsløse Bog.

Skønt jeg trolig har brugt al den Tid, jeg har kunnet afse fra min egentlige Livsvirksomhed, er Arbejdet blevet meget forceret, og jeg kunde have ønsket mangt og meget baade bedre og anderledes, men det var mig ikke muligt, naar Bogen skulde frem til Byens Højtidsdag, den 28. Oktober 1933.

Det laa lige for at behandle Byens hele Historie, særlig da saavel Karl Hansens som Hr. L. Thanes dygtige og fortjenstfulde Udarbejdelser af Skanderborg Historie forlængst er udsolgte, men dertil kunde hverken min Tid eller mine Kræfter slaa til, og jeg valgte derfor at behandle enkelte Perioder og Episoder og at gøre disse til Genstand for saa grundige Undersøgelser, som det var mig muligt med de Hjælpemidler, jeg raadede over, hvorved ikke skal antydes, at der ikke er adskilligt, som jeg enten ikke har formaaet at anvende eller ikke kender.

Skønt Gennemgangen af en Mængde tørt Stof til Tider har været slidsomt nok, har det været mig en Glæde at udarbejde Bogen, og det er mit Haab, at lidt af denne Glæde maa forplantes til enhver, der kender og elsker denne By.

Det har ikke været mig muligt at forsyne Bogen med et virkeligt Noteapparat. Mine Kilder har været mange og forskelligartede, men først og sidst Arkivalier og Regnskaber i Rigsarkivet, Arkivalier og Regnskaber i Landsarkivet i Viborg og Arkivalier beroende paa Skanderborg Borgmesterkontor.

Jeg skylder Tak til mange, der har givet mig Oplysninger og paa anden Maade har hjulpet mig under Arbejdet. En særlig Tak skylder jeg Hr. Rentier E. Aarup, der har overladt mig et Sæt Notater fra Bedsteforældrenes Tid, Hr. Købmand Funch-Rosenberg og Hr. Arrestforvarer Jul. Petersen, der har optaget Fotografier for mig, og Hr. Arkitekt J. Schmidt for det betydningsfulde Arbejde, han har nedlagt i en Konstatering af en Del af Byens Bebyggelse i 1620.

Min Tak til „Skanderborg Amtsavis“, der har vist den varmeste Interesse for mit Arbejde og har bistaaet mig med Bogens Udførelse. 

En hjertelig Tak til min Forgænger og gamle Ven, Hr. Lærer L. Thane, for velvillig Bistand, derunder for Hjælp med Korrektur og for den besværlige og møjsommelige Udarbejdelse af Navneregister.

Min Tak til Skanderborg Byraad for den mig meddelte Understøttelse, der blandt andet muliggjorde, at Bogen blev illustreret.

 

             Skanderborg, den 20. Oktober 1933.


                                                                                                                CHR. HOLTET.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link