Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "SKANDERBORG : Glimt fra By og Egn" af Chr. Holtet, 1956

Christian Christensen Holtet (1882-1951) kom til verden i Volstrup sogn i Vendsyssel og kom i dåben til at hedde Jens Kristian Kristensen. Han ses som overretssagfører, amatørarkæolog og lokalhistoriker. 

I 1956 udkom: "Skanderborg : Glimt fra By og Egn", der afsluttes med:

EFTERSKRIFT

 

Min Fader, Overretssagfører Chr. Holtet, efterlod sig ved sin Død 10-11 1951 en anselig Samling Dokumenter om Skanderborg Bys og Omegns Historie.

Ca. Halvdelen af det af ham samlede Materiale foreligger som Rids, Notater og Afhandlinger, der bl. a. omfatter: Uddrag af Byens Laugsprotokoller, Notitser fra Kæmnerregnskaber og Mandtalslister fra 1767 og fremefter, en Gennemgang af »Hjelmslev Herred med Schanderup og Rye Birchs Panteprotokol 1691-1706«, Notater om Skanderborg By, med meget mere.

Den anden Halvdel af Materialet foreligger som Manuskripter til i alt tre Bøger.

Det første af disse Manuskripter er en haandskreven Bog paa 350 Foliosider med Oplysninger om Borgere i Skanderborg siden 1583, dens Titel er: »Indbyggere i Skanderborg 1583-1900«, og den er tænkt som en Hjælp for enhver, som ønsker at drive Studier over Slægter med Tilknytning til Skanderborg.

Det andet Manuskript er en haandskreven Bog paa 750 Foliosider med Titlen »Samlinger til Skanderborg Bys Historie«. Den rummer Oplysninger om en Række Forhold i Byens Historie, som ellers er glemt eller vanskeligt tilgængelige.

Det tredie og mindste af Manuskripterne, paa Basis af hvilket nærværende Bog er udgivet, blev paabegyndt omkring 1945 og forelaa omtrent færdigt i 1947. Desværre satte Papirsituationen dengang en Stopper for Udgivelsen, og hertil kom, at min Faders Helbred allerede da var daarligt.

Jeg har imidlertid ment, at i det mindst eet af de Manuskripter, paa hvilke der er anvendt saa megen Tid, burde udgives, samtidig med at det vilde være ønskeligt at gøre opmærksom paa Eksistensen af de øvrige Manuskripter, som vil være af Værdi for den som ønsker at studere Skanderborg Bys Historie. Manuskripterne befinder sig i Øjeblikket hos min Moder, Fru Overretssagfører Holtet, Adelgade 114a, Skanderborg, hvor de vil kunne laanes. De vil efter min Moders Død blive overgivet til Skanderborg Bys Arkiv.

Det er mit Ønske, at Bogen maa være et sidste Minde om min Faders historiske Studier i Skanderborg gennem fyrretyve Aar.

Til Udgivelsen af denne Bog har jeg modtaget pecuniær Støtte fra Skanderborg Byraad, som jeg herved bringer min ærbødige Tak.

 

                                                                                                 J. C. L. Holtet.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.