Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Omkring Landsbykirken. HAMMER og LUNDBY SOGNES Historie" af Philipp Borries, 1934

Carl Philipp Borries (1894-1942) kom til verden i København som søn af en landbrugskandidat, fuldmægtig og tidligere inspektør. Han skriver selv i bogen på side 119, at han blev student som 22-årig og cand.phil. året efter. Han bestod eksamener i græsk og hebraisk, og som 27-årig blev han cand.theol. Efter at have været tilknyttet flere menigheder, blev han i 1929 kaldet til sognepræst for Hammer sogn. Han var meget berejst og en flittig skribent, der fik udgivet flere bøger. Allerede som 48-årig døde han i tjenesten.

I 1934 udkom hans bog: "Omkring Landsbykirken. Hammer og Lundby Sognes Historie", som han indleder med disse forord:

I VINTEREN 1933—34 holdt jeg i Præstegaardens Menighedssal 3 Foredrag med Emnet: „Kirken, Præsterne, Præstegaarden og Skolen", i hvilke jeg fortalte om Hammer gamle næsten 900-aarige Kirke, om Præsterne, der i disse mange Aar havde øvet deres Gerning dér, om Præstegaarden, der havde dannet den ydre Ramme om saa mange skiftende Livsskæbner, og om Skolen, der i 1000 Aar havde hørt saa uløseligt sammen med Kirken. Trods Vinter og Mørke og andre Besværligheder, som Afstande, Vejr og Vind paa Landet kan føre med sig, viste det sig, at der til disse Mødeaftener kom en overvældende stor Tilslutning, ligesom jeg sporede en saadan Kærlighed til og Interesse for det valgte Emne, at jeg kom til at forstaa, at der her var rørt ved noget, der havde dybe og stærke Rødder i Befolkningen, noget, den omsluttede med en særlig Varme og Kærlighed.

Den store Tilslutning gav mig Lyst til at føre Foredragene videre gennem yderligere Studier og Undersøgelser. Under Arbejdet var det, som Emnet blev rigere og rigere, ligesom det kom til at gribe ind paa flere og flere Omraader, Manuskriptet voksede fra Dag til Dag, og Resultatet foreligger da nu her i nærværende Værk.

Det har været en stor personlig Glæde for mig at arbejde paa dette Værk, som det er mit Haab maa være en Hjælp til at bevare Minderne fra gamle Dage og til at værne om den Arv, Fortidens Slægter har efterladt os.

Da Skolen gennem Aarhundreder har været saa nøje sammenknyttet med Kirken og Præsternes Gerning, har den ikke faaet noget særligt Afsnit, men vil være at finde inden for de Præsters Biografier, i hvis Embedsperiode de forskellige Skoler er byggede:

Hammer Skole under Provst Judichær 1721.

Lundby Skole under Provst Judichær 1721.

Faarup Skole under Pastor Rørdam 1863.

Ring Skole under Pastor Hansen 1880.

Lou Skole under Pastor Lind 1898.

Blangslev Privatskole under Pastor Lind 1919.

Idet jeg da nu tilegner Hammer og Lundby Menigheder denne Bog, er det i taknemlig Erindring om alle de gode Minder, jeg selv fik „omkring Landsbykirken", det være sig i Kirken eller Præstegaarden, i Skolen blandt Børnene, ved Husbesøgene eller Sygebesøgene, eller hvor jeg færdedes i Hus og Hjem, ofte under Glæde, til Tider under Sorg.

Det er Tanken, at det mulige Overskud, der kommer ind ved denne Bog, helt skal gaa til Sognelegatet Iver Hansens Legat, der to Gange aarligt uddeles til Sognets trængende, i dette Tilfælde ogsaa til trængende i Lundby Sogn.

 

Hammer Præstegaard pr. Lou, Oktober 1934.

                                                                                             Philipp Borries,

                                                                                                Sognepræst.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.