Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "SKELSKØR : Bidrag til Byens Historie" af L. F. la Cour, 1932

Lars Frederik Barfod Dornonville de la Cour (1869-1951) kom til verden på Lyngby Landboskole som søn af forstanderen. Som 19-årig blev han student fra Schneekloths skole og cand. mag. 8 år senere. I mange år underviste han på højskoler og Lyngby Landboskole. Fra 1916 var han tilknyttet Sorø Akademi. Samtidig var han en meget anerkendt lokal- og personalhistoriker med flere udgivelser, bl.a. artikler til Årbøger for Historisk Samfund for Sorø Amt, som han tog initiativet til at stifte og var formand for 1911-32.

I 1932 fik han udgivet sin beskrivelse over Skælskør. Bogen indledes med:

FORORD

 

Da Korsør i 1925 fejrede sit 500-aarige Jubilæum som Købstad, fik jeg Lov til at skrive denne Bys Historie, og dette er Foranledningen til, at nærværende Skrift ser Dagens Lys. De to Storebæltsbyer paa Sjællandssiden ligger med kun faa Miles Afstand fra hinanden og har i mangt og meget delt samme Skæbne, skønt de til Tider har staaet ret skarpt overfor hinanden. Det er da naturligt, naar man har skildret den ene, at Lysten til at give sig i Lag med den anden kan vaagne, ogsaa fordi der er Spørgsmaal, der kun kan besvares efter at have lært dem begge at kende.

Den Ulempe, at jeg ikke, saa ofte som ønskeligt var, har kunnet gæste Arkiverne paa Grund af anden Beskæftigelse, vil sætte sit Spor i dette Arbejde, men det er mit Haab, at ikke blot Byens egne Børn, men ogsaa andre maa finde et eller andet i det, som er Opmærksomheden værd.

Skelskør, som gennem Aarhundreder har hørt til vort Lands mindre Købstæder og ligger hengemt i en Udkant af vor Ø, har, trods det, formaaet at holde sig oven Vande, mens andre har maattet bukke under. Gid de kommende Tider maa bringe Udvikling og Trivsel med for det Samfund, som dér har sit Hjem og sit Virke.

Jeg føler Trang til paa dette Sted at bringe den Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse og Skelskør Laane- og Diskontobank, der begge har ydet mig Støtte, min bedste Tak for modtagen Hjælp.

 

          Sorø i April 1932.

                                                                                                   L. F. la Cour.

 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.