Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Den vest- og sønderjydske Kreditforening af Landejendomsbesiddere 1860-1910" af F. K. Erlang, 1910

Frederik Krarup Erlang (1876-1948) kom til verden i Lønborg i Vestjylland som søn af en skolelærer.  Som jurist blev han ansat i kreditforeningen 1. august 1906. Blev bogholder (Kontorchef) 1. april 1918. Gik på pension 1. januar 1934 og flyttede til København.

I 1910 påtog han sig af skrive jubilæumsskriftet: "Den vest- og sønderjydske Kreditforening af Landejendomsbesiddere 1860 - 28. September - 1910", som han indleder med:

Forord


Den vest- og sønderjydske Kreditforening har nu ikke alene opnaaet en Alder af 50 Aar. Den har, hvad mere er, i disse Aar arbejdet sig frem til en anselig Stilling blandt Landets største og bedst funderede Institutter af denne Art, og den kan glæde sig ved at nyde en betydelig og grundmuret Tillid. Intet andet enkelt Penge- eller Kreditinstitut har i dens Levetid haft en tilnærmelsesvis saa stor Betydning for Vestjylland.

Man har derfor ment, at Foreningen nok nu kunde være bekendt at vise sig selv den Opmærksomhed at kaste et Blik tilbage over sin Historie og udgive denne i Form af et Festskrift.

Forf. ønsker ikke, saaledes som det undertiden sker, at begynde med at forsikre, at han ved Skriftets Udarbejdelse har været stillet aldeles frit og ingen særlige Hensyn har haft at tage til nogen Side; — ikke fordi han ikke mener, at Forholdet i saa Henseende har været det bedst mulige; men fordi han mener, at det overhovedet er ret unyttigt og ligegyldigt, hvad en Forfatter selv mener eller paastaar herom. Han vilde i høj Grad foretrække, om Læserne selv maatte faa Indtrykket af, at Skriftet giver en ufarvet, objektiv Skildring, og det er hans Haab, at man dog i nogen Grad maatte faa dette Indtryk. Hvad Skriftet indeholder af Domme og Anskuelser om Personligheder og Forhold staarfor øvrigt udelukkende for Forfatterens egen Regning og udtrykker kun hans personlige Opfattelse, saaledes som han har dannet sig den paa Grundlag af det Materiale, der har kunnet tilvejebringes.

En Del af Materialet til nærværende Skrift hidrører fra Indenrigsministeriets Arkiv, og Forf. skylder navnlig daværende Departementschef Krieger megen Tak for, at jeg fik Adgang til at gøre mig bekendt hermed.

I Slutningen af Festskriftet vil man finde en Del Noter og Henvisninger, der mulig kunde findes ganske overflødige, men som Forf. af flere Grunde har ønsket at bringe. Naar noget tidligere er sagt bedre af andre, end Forf. selv har kunnet sige det, har han nemlig foretrukket at anvende de andres Guld i Stedet for sit eget Sølv; men selvfølgelig har han da ogsaa maattet angive sin Kilde for ikke at blive mistænkt for, at han har villet udgive for sin egen Visdom, hvad han har fundet hos andre. — Endelig har han tænkt, at der maaske kunde være en og anden Læser, der kunde ønske at foretage et yderligere Studium og som da kunde have Brug for disse Kildeangivelser.

 

          Ringkjøbing, 1909—10.

                                                                                                                   F. K. E.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Bibliotets DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.