Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Forslag til ODENSE SKOLEVÆSENS Omordning" af Joh. Møller, 1871

Johannes Møller (1832-1923) var født i København som søn af en professor, dr. theol. Han blev student som 16-årig og cand. theol. 8 år senere. Efter at have beklædt flere lærerstillinger blev han skoleinspektør først i København og fra 1867 ved Odense Borger- og Almue-Skolevæsen. Fra 1874 var han kapellan ved Vor Frue Kirke i Odense.

Den fulde titel er: "Forslag til Odense Skolevæsens Omordning, indledet med en Fremstilling af dets nuværende Ordning og nogle Oplysninger om Skolevæsenet i andre store Kjøbstæder, Kjøbenhavn og Stockholm". Bogen indledes med:  

Forord.

 

Skjønt dette lille Skrift kun behandler et indre Anliggende for Odense By, gaar det saameget ind paa Forhold der have almindelig Interesse for alle Kjøbstæder og for det offentlige Skolevæsen i det Hele, at jeg har ønsket det maatte blive bekjendt i en videre Kreds. Jeg kan ikke udsende det, uden at udtale min Tak til de Mange, Avtoriteter og Private, Venner og Ubekjendte, som have staaet mig bi med Oplysninger af forskjellig Art, uden at trættes ved gjentagne Spørgsmaal og Anmodninger. Til et Arbejde, som dette Skrifts Nr. II med tilhørende Tabeller, findes der ingen let tilgængelige Kilder; og jeg var derfor flere Gange nærved at opgive det, da Udbyttet ikke syntes mig at svare til Ulejligheden, og jeg i det Hele ikke tillægger Statistiken noget synderligt Værd paa aandelige Livsomraader. Alligevel tror jeg, at de samlede Oplysninger kunne have nogen Interesse for dem, som kjende til de Forhold, hvorom her er Tale; og det er kun for deres Skyld, de ere meddelte. — Smaa Unøiagtigheder bedes undskyldte; større haaber jeg ikke skulle findes. Naar statistiske Data flere Steder tilsyneladende afvige fra de meddelte Oplysninger, vil man vistnok ved nærmere Prøvelse finde, at det kun hidrører fra, at her for Sammenligningens Skyld mangengang følges en anden Ordning end den som brugtes i de meddelte Regnskaber m. m.

 

"Til Odense Byraad og Skolekommission. Byraadet har den 10de Oktober f. A. tilskrevet mig saaledes:

«Odense Byraad anmoder herved Hr. Skoleinspecteuren om at udarbeide et Forslag til en Reform af Odense Byes Skolevæsen i Overeensstemmelse med de af Dem i Raadets Møde d. 19 f. M. meddeelte og anbefalede Grundtræk og med saavidt mulig Benyttelse af de nuværende Lærerkræfter, idetmindste i en Overgangsperiode.

 

P. B. V.

L. Mourier.»

 

Denne Anmodning har jeg efter bedste Evne søgt at opfylde og forelægger Dem herved Resultatet i nærværende Arbejde. At den Plan, hvis Grundtræk jeg allerede forrige Efteraar meddelte Dem, har været 9 Maaneder om at komme til Verden, hidrører vistnok tildels fra de mange Forarbejder, som jeg ansaa for nødvendige eller hensigtsmæssige til Sagens alsidige Belysning, men tillige fra den ringe Tid, som i Vinter og dette Foraar har staaet til min Raadighed, og som oftere medførte maanedlange Afbrydelser, hvoraf Arbejdet vistnok hist og her er kommet til at bære Spor. Idet jeg nu forelægger Planen til fælles Overvejelse og Behandling, anser jeg det for overflødigt at anbefale den til Deres velvillige og omhyggelige Prøvelse, da jeg er overbevist om, at De er ligesaa gjennemtrængt, som jeg, af den Betydning, som en god Skole har for Odenses fremtidige Udvikling. Heller ikke tror jeg det trænger til nogen Undskyldning, at jeg overalt har søgt at samle det nødvendige Materiale, forat De kunde danne Dem en selvstændig Mening om det Bestaaende, dets Mangler og Midlerne til at raade Bod derpaa, om jeg end mange Gange har ønsket mig fritaget for at skulle udtale Adskilligt, som det her er blevet min Pligt at udtale, men som umuligt kan være lige behageligt for Alle at høre og læse. Min Støtte er det gamle Ord: «Vi formaa Intet imod Sandheden, men for Sandheden», hvis Dom jeg villigt underkaster mig.

 

           Odense d. 7de Juli 1871.

                                                                                   Joh. Møller.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.