Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Tilbageblik i Anledning af Halvhundredaars-Jubilæet i Foreningen i FRUENS BØGE" af J. Lauritsen,1890

Johannes Lauritzen (1824-1896) var født i Sommersted i Sønderjylland som søn af en gårdbesidder. Han fik en læreruddannelse på Jelling Seminarium og virkede en tid som journalist. I 1856 blev han ansat som gymnastiklærer på Odense Katedralskole. Gennem personligt bekendstskab med biskop Engeltstoft fik han indblik i Odenses historie og fik udgivet flere lokalhistoriske bøger. 

I 1890 udkom festsktiftet i anledning af, at Foreningen Fruens Bøge kunne fejre 50 år jubilæum. Forfatteren indleder med:

Der er ved nærværende lille Arbejde tilstræbt, at ikke blot Fruens Bøge og Foreningen i samme, men ogsaa Alt, hvad dermed staar i Forbindelse, blev saaledes omtalt, at Festskriftet med Rette kunde fortjene Navn af et Bidrag til Odense Bys Historie; dernæst er der lagt an paa at fortælle saaledes, at det Fortalte kunde blive fornøjeligt at læse. For at opnaå dette Sidste, er der dels i Skildringerne indflettet saadanne Beskrivelser, som enkelte af vore bedste Digtere have affattet saaledes, som om de havde haft Fruens Bøge og Odense Aa til Æmne, og der er i den historiske Fremstilling medtaget de bedste Sange og Kvad, som vore stedlige Sangere have skrevet til festlige Sammenkomster i denne Lystskov.

Uden velvillig Imødekommen fra den ærede Bestyrelse og godhedsfulde Meddelelser fra de Enkelte, som kunne huske, hvorledes det saa’ ud i Fruens Bøge for et halvt Aarhundrede siden og længere tilbage, og som opmærksomt have fulgt Skovens og Foreningens Udvikling, vilde det ikke have været mig muligt at skrive dette Tilbageblik; værdifulde Bidrag har jeg især modtaget af Dhrr. Skræddermester, Kaptejn Bruun, Kjøbmand F. Christophersen og Brygger, cand. pharm. Schjøtz, hvorfor jeg bringer dem saavelsom Bestyrelsen min oprigtige Tak.

Træsnittene ere skaame af min Søn.

 

                     Odense i Marts 1890.

                                                                                                                         Forfatteren.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.