Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Meddelelser om Skuespil og Theaterforhold i ODENSE" af Karl Schmidt, 1896

Karl Hendrik Posselt Schmidt (1844-1922) var født i Aalborg som søn af en købmand. Som 18-årig blev han student, og 4 år senere tog han magisterkonferens i fysik. Fra 1871 ses han som adjunkt i Odense og senere overlærer. Han var medlem af Odense Byråd og formand for teaterudvalget. Han fik udgivet nogle bøger om Napoleon og også lokalhistoriske titler, bl.a.: "Meddelelser om Skuespil og Theaterforhold i Odense i Anledning af Hundredaarsdagen for den første danske Komedies Opførelse paa Odense Theater - den 18. November 1896 -".

Bogen indledes med:

Fortale.

 

Naar jeg har paataget mig at skrive Odense Theaters Historie, da skyldes dette alene den Omstændighed, at ingen anden meldte sig til at udføre et Arbejde, som jeg mente burde udføres i Anledning af det for et Provinstheater her i Landet hidtil enestaaende Jubilæum, vort Theater kan fejre den 18de November iaar. Jeg ved saare vel, at jeg ikke medbringer nogen anden Forudsætning for at kunne gaa til et saadant Arbejde, end en stor Interesse for Theatervæsen i Almindelighed og en endnu større for alt, hvad der vedrører Odense By og dermed da ogsaa dens Theater i Særdeleshed. Jeg føler ogsaa fuldt ud de Mangler, der klæbe ved min Fremstilling, ikke mindst den, at det hele paa flere Steder er blevet til et Slags Listeføring, der naturligvis vil falde Læsere trættende at komme igennem, men jeg trøster mig i saa Henseende med, at det ikke, ialfald ikke mig bekendt, er lykkedes andre Forfattere af Theaterhistorier at undgaa at strande paa det samme Skær, og jeg tør derfor maaske haabe paa, at jeg ikke, lige saa lidt som de, skal af den Grund komme til at savne en velvillig Overbærenhed.

Det er et brydsomt og saare trættende Arbejde Blad for Blad at lede henad et Par Hundrede Aargange gamle Aviser igennem, og neppe undgaar man at overse et eller andet, som det nok kunde have været værd at tage med; jeg haaber dog, at intet væsenligt skal være undgaaet min Opmærksomhed. At jeg iøvrigt har øst af en Mangfoldighed af andre Kilder, særlig en Mængde Skrivelser i vort Provinsarkiv og naturligvis først og fremmest i Theatrets eget Arkiv, er en Selvfølge. Først og fornemmelig har jeg haft til Hensigt at skrive en Odensebog, dermed mener jeg en Bog, der om Odense Theater som Midtpunkt skulde meddele et og andet, Byen i Almindelighed vedrørende, men ret naturligt lod sig dertil knytte en Del Bemærkninger, som, haaber jeg, i Forbindelse med den Omstændighed, at de mange omhandlede Skuespillerselskaber jo ikke spillede Komedie her i Byen alene, maa findes at give et lille Bidrag til Provinsscenens Historie i Almindelighed, et Felt, der, saa vidt mig bekendt, hidtil er uopdyrket.

Jeg tillader mig herved at rette min venligste Taksigelse til alle de mange, der ved at meddele mig Oplysninger, laane mig Portræter, eller paa anden Maade have vist mit Arbejde Interesse, men i Særdeleshed takker jeg mine ærede Kolleger i Odense Byraad, Interessenterne i Theatret, fordi de ved at stille mig de nødvendige Midler til Raadighed have gjort mig det muligt at udgive denne Bog og derved ogsaa at kunne yde mit Bidrag til Festligholdelsen af Theaterjubilæet.

 

                  Odense den 15de September 1896.

                                                                                                                     Karl Schmidt.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link