Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ASSENS og OMEGNS Spare- og Laanekasse - 5. April 1852-1902" af Aug. Fog, 1902

August Peder Emanuel Fog (1866-1935) kom til verden på Risinge Gods som søn af forpagteren. I kirkebogen for Assens sogn er han ved sin død omtalt som kontorchef i Assens og Omegns Sparekasse. 

I forbindelse med Assens og Omegns Spare- og Laanekasses 50-års jubilæum påtog han sig at udarbejde jubilæumsskriftet. Han indleder med:

Da Sparekassen nu snart har bestaaet i 50 Aar, idet dens 24 Stiftere sammentraadte paa et Møde den 5. April 1852 og vedtog dens Oprettelse samt valgte bestyrelse og bogholder, har bestyrelsen ønsket udarbejdet en Oversigt over dens Virksomhed og en kortfattet Skildring af de begivenheder, som have haft indflydelse paa institutet, idet man gaar ud fra, at en saadan Skildring af et pengeinstituts historie kan have nogen interesse, ikke alene for de Mænd, som direkte ere knyttede dertil, men ogsaa for Andre, med hvem man gjennern en Aarrække har haft venskabelig forbindelse, og hermed forelægger jeg da dette lille Skrift, til hvilket jeg har hentet Oplysningerne fra Forhandlingsprotokollerne og Arkivet.

Naar henses til det Resultat, der er naaet i disse 50 Aaar, tror jeg, man maa sige, at Tanken om Oprettelsen har vist sig sund og god, og at man kan ønske Sparekassen, at de næste 50 Aar maa blive lige saa gode for den, sorn de nu snart svundne.

 

             Assens, i Marts 1902.

                                                                                                    Aug. Fog.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.