Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "KRAK FYEN : Lommebog for Vejfarende", 1925

Den fulde titel er: "KRAK Fyen med Langeland, Ærø, Taasinge og fl. Øer : Lommebog for Vejfarende". Bogen indledes med:

Den første af „Kraks Lommebøger for Vejfarende“ SJÆLLAND, der udkom i Fjor, ledsagedes af følgende Forord:

Den Vejfarendes første naturlige Hjælpemiddel er Kortet. Synet af en ejendommelig Bygning, et ærværdigt Fortids-Mindesmærke eller en sjælden Udsigt fanger hans Interesse og vækker hans Videlyst. Kortet giver ham Navnet; i nærværende lille Bog leder Navnet ham til de Oplysninger, som fæstner og beriger Indtrykket af det sete.

Men ogsaa den, der sidder i sin Stue og overvejer, hvordan han bedst kan faa noget ud af sin Søndag eller sin Ferie, vil forhaabentlig med Udbytte kunne blade i Bogen og faa Lyst til at se, hvad der ligger bag de nøgterne, kortfattede Kendsgerninger, den meddeler.

Bogen omfatter Sjælland (uden Kjøbenhavn). Vi har søgt at begrænse os til de „Seværdigheder“, der er „noget for sig“, historisk, landskabeligt, kunstnerisk eller paa anden Vis. Vi haaber at have gjort et for den Vejfarende passende Udvalg.

For hver enkelt Seværdighed er tilføjet den omtrentlige Afstand i Kilometer til nærmeste Jernbanestation, samt eventuelt enkelte andre for Færdselen dertil vigtige Afstande.

Ved Købstæderne og enkelte andre større Byer, der egner sig til Udgangspunkt for Ture, til Fods, pr. Automobil eller paa Cykle, har vi efter den korte Beskrivelse af Byen tilføjet en efter Afstandene ordnet Fortegnelse over de Seværdigheder i Omegnen, der er omtalt paa alfabetisk Plads i Bogen. Desuden er der ved 14 af de største Byer anbragt et lille Kort, der bl. a. fremhæver Hovedfærdselsvejene gennem Byen.

For den, der ønsker mere indgaaende Kendskab til de Steder, han har besøgt eller agter at opsøge, findes Værker som Trap: „Kongeriget Danmark“ og Daniel Bruun: „Dan­mark, Land og Folk“, samt en omfattende lokal-topografisk Litteratur.

For Vejviserens Udgivere i nyere Tid har det været mærkeligt at iagttage, hvorledes næsten enhver Idé paa Haandbogsomraadet rækker tilbage til Forsøg, der allerede har været gjort af Vejviserens Stifter, Agent Holck. Dette er ogsaa Tilfældet her. I 1778 udgav Holck et „Provincial-Lexicon over Dannemark og Hertugdømmerne Schlesvig og Holsteen“, der i „Form af en Ordbog“ gav korte faktiske Oplysninger om Landets Mærkepunkter. Og ligesom Holck i sin Fortale nævner, at det er den Korrespondance, han har ført i Anledning af Vejviseren, Handelsspejlene og Lommebøgerne, der har givet ham Idéen og Stoffet til sit Leksikon, saaledes er Kraks Sjælland, Lommebog for Vejfarende, ogsaa en Fortsættelse i lige Linie af de af os tidligere udarbejdede leksikalske Hjælpemidler, f. Eks. Vejviserens Real-Register og Provins-Register, Lomme-Vejviseren, Danmarks ældste Forretninger m. m.

 

             Kjøbenhavn i Maj 1924

                                                                                                        KRAKS FORLAG

 

Vi udsender nu som en Fortsættelse KRAK: FYEN, Lommebog for Vejfarende, der er bygget over det samme Princip, som er angivet i ovenstaaende Forord til „Sjælland“. Den gode Modtagelse, som blev denne lille Rog til Del fra Publikums Side, har bestyrket os i den Overbevisning, at vi har fundet en Form for Stoffets Ordning, der er overskuelig og praktisk.

Bogen omfatter Fyen med Langeland, Ærø, Taasinge og omliggende mindre Øer. Ved Udvalget af Seværdigheder har vi ligesom i „Sjælland“ bestræbt os for kun at vise den Rejsende saadanne Steder hen, hvor der er noget at se og lære, og hvor han kan faa Lyst til at dvæle en Stund.

 

              Kjøbenhavn i Maj 1925,

                                                                                                        KRAKS LEGAT

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.