Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Nogle Bidrag til RØDDING HØJSKOLE's Historie" af H. Rosendal, 1894

Hans Rosendal (1839-1921) var født i Nørre Kollemorten ved Vejle som søn af en gårdejer. 19 år gammel tog han lærereksamen fra Jelling og var et par år lærer på Grundtvigs højskole Marielyst og herefter Borgerskolen i Vejle. I 1866 oprettede han højskolen i Vinding ved Vejle, som han var leder af i 25 år. I 1892 overtog han ledelsen af Grundtvigs højskole, der var flyttet til Lyngby, og her virkede han indtil sin død. Han udgav en række historiske skrifter og i 1894: "Nogle Bidrag til Rødding Højskoles Historie efter trykte og utrykte Kilder". Han indleder med:

For fire Aar siden skrev Hr. Karl Jørgensen, paa Grundlag af trykte Kilder og en Mængde mundtlige og skriftlige Meddelelser fra forskellige Sider, en Række Artikler i »Højskolebladet« om Folkehøjskolen i Rødding, som det var hans Hensigt at gennemarbejde, forøge og udgive som Bog i Aar i Anledning af, at der nu er forløbet et halvt Hundredaar siden Skolens Oprettelse. Hans Sygdom og Fraværelse fra Fædrelandet har hindret ham i at udføre denne Plan, hvorfor saavel han som Forlæggeren henvendte sig til mig med Anmodning om, at jeg med Benyttelse af de nævnte Artikler skulde udgive en Samling af Bidrag til Skolens Historie til Jubelfesten i Aar. Jeg gik ind derpaa, blandt andet fordi jeg havde haft Adgang til en Del hidtil utrykt Materiale til Højskolens Historie. Herfor maa jeg særlig takke Rigsarkivets og det kongelige Bibliotheks velvillige og forekommende Embedsmænd, ligesom jeg ogsaa maa bringe Folkethingets Formand min Tak for hans utrættelige Velvilje overfor dette Arbejde. Ogsaa de tre andre nulevende Forstandere for Rødding Højskole, Stiftsprovst Helweg, Pastor Appel og Forstander Schrøder, have med Redebonhed ydet baade Hr. Karl Jørgensen og mig Bistand, naar det forlangtes.

I hvilket Forhold dette Arbejde staar til Karl Jørgensens Artikler, vil skønnes, naar man vil have den Ulejlighed at sammenligne. Jeg skal blot bemærke, at Stykkerne VIII, IX, X, XIV og XV ere optagne næsten uforandrede eller med kortere Tillæg. I Stykkerne I, II, III, XII og XIII vil man finde en Del Enkeltheder, i IV, V, VI, VII og XI større og mindre Afsnit optagne efter Karl Jørgensens Artikler.

Det er mit Haab, at navnlig de her for første Gang trykte Aktstykker kunne have nogen Interesse for dem, der i Forvejen kende Rødding Højskoles Historie, og at hele Fremstillingen maaske kunde tjene en og anden, der ikke hidtil har haft Lejlighed til at sætte sig ind deri.

 

        Lyngby, i September 1894.

                                                                                                                                    H. Rosendal.

Indholdsfortegnelse:

Grundtvigs Højskoletanke
Sønderjydske Forhold
L. C. Hagen og Vestboerne
Chr. Flor og Østboerne
Skolen aabnes
De første Aar
Frederik Helwegs Forstandertid
Sofus Høgsbro. Skolens Genaabning. Ny Lærere
Bestræbelser for at sikre Skolens Fremtid. Generalforsamlinger
Sommerudflugter og Fester
Angreb udenfra
Lærerskifte
L. Schrøders Forstandertid
G. Appels Forstandertid
Rødding Højskole-Elever

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.