Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "HADERSLEV BY's Præstehistorie" af Aage Dahl, 1933

Aage Georg Dahl (1893-1975) kom til verden i Borglum Præstegaard som søn af sognepræsten. Han trådte i faderens fodspor og blev selv cand. theol. som 22-årig. Efter 3 år som hjælpepræst i Hvilsager blev han 1918 sognepræst i Nørbæk-Sønderbæk-Læsten og 3 år senere i Egen på Als. Fra 1935-63 var han sin faders eftermand som sognepræst ved Klosterkirken i Horsens. Ved siden af præstegerningen havde han overskud til et stort forfatterskab, der omfattede digtsamlinger, salmer og personalhistorie, herunder en del præstehistoriske samlinger.

I 1933 udkom "Haderslev Bys Præstehistorie" som 2. del af "Bidrag til den sønderjydske Gejstligheds Historie og Genealogi". Han indleder med:

FORORD

 

I det jeg afslutter denne anden Del af mine Bidrag til den sønderjydske Gejstligheds Historie og Genealogi, ønsker jeg at rette en Tak til „Selskabet for Danmarks Præstehistorie“, der har muliggjort dette Arbejdes Udgivelse. Endvidere retter jeg en Tak til alle de mange Enkeltmænd og Privatpersoner paa begge Sider af Grænsen, der beredvilligt har bistaaet mig under Indsamlingen af Materialet, og blandt hvilke jeg skylder særlig Tak til Landsarkivar Gribsvad, Aabenraa, Redaktør, Mag. P. Engelstoft, Kbh., Degn ved den tyske Kirke i Stockholm Th. Faulwasser og Pastor Juhler i Aabenraa.

Ved Fremskaffelsen af Billedstoffet skylder jeg Tak for værdifuld Bistand af Præsterne Pedersen og Brøndberg i Haderslev, Dr. Th. O. Achelis og Adjunkt A. Kalsbøl i Haderslev, Musæet i Christiansfeld (Billedet af Erasmus Lautrup), Degn Th. Faulwasser, Stockholm (Billedet af Johs. Rotloben) og Dagbladene „Jydske Tidende“ og „Modersmaalet“ i Haderslev.

Desværre indgik en Del Oplysninger saa sent, at de først kunde optages i Rettelserne; det drejer sig navnlig om Præsten Peter Hegelunds og hans Børns Data, der vist paa Grund af Præsteskifte i Frederiksstad først indgik ½ Aar efter, at Spørgsmaalene var stillede; jeg takker Pastor Fr. Hess for de Oplysninger, hans Svar bragte.

Under en Studierejse til Tyskland fandt jeg især i Universitetsbibliothekerne i Marburg og Heidelberg adskillige Tilføjelser til min „Sønderjyllands Bispehistorie“. De er tilligemed Tilføjelser fra andre Sider, navnlig fra Dr. Arends Bog om Slesvig og Holstens Gejstlighed optaget som Rettelser og Tilføjelser i denne Bogs Side 92 flg.

Hele Sønderjyllands Præstehistorie udarbejdet paa samme Maade ligger nu i Hovedsagen færdig i Manuskript. Jeg takker de mange, der har bevidnet mig deres Interesse for mit Arbejde, og haaber som næste Bog at kunne forelægge Haderslev Herreds Præstehistorie.

 

       Guderup Præstegaard paa Als, 6. April 1933.

                                                                                                                                    Aage Dahl.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.