Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "HOLBÆK KØBSTAD's Historie" af Albert Thomsen, 1936-42

Albert Christian Thomsen (1889-1952) kom til verden i Kolding som søn af en urmagermester. Han fik lærereksamen fra Jelling statsseminarium og var fra 1911-18 lærer ved Avnslev skole ved Nyborg og fra 1918 kommunelærer/overlærer i Holbæk. Fra faderen arvede han interessen for historie, og på Fyn kastede han sig over Nyborgegnens historie og fik udgivet enkelte bøger og optaget flere artikler. I Holbæk fortsatte han det lokalhistoriske arbejde, blev leder af Holbæk museum og fik udgivet flere bøger med hovedværket den anmelderroste "Holbæk Købstads Historie", der blev bekostet af byrådet.  

Bogværket i 2 halvbind afsluttes med omfattende registre og:

EFTERSKRIFT

 

Udarbejdelsen og Fremstillingen af denne Bog kom til at vare tre Gange saa lang Tid som beregnet, og Bogen selv blev dobbelt saa stor som tænkt. Aarsagerne har været flere. Det meget righoldige Illustrationsmateriale tog langt mere Plads end antaget, men tilførte til Gengæld Bogen betydelige Værdier. Gennemgangen af Arkivstoffet blev meget omfattende og sen. Skønt de fleste af Bogens Afsnit har været Genstand for kraftig Beskæring, viste det sig dog umuligt for mig at holde Sidetallet nede paa de ca. 400, der var normeret. Jeg beder om Tilgivelse herfor!

Her er da for første Gang givet en samlet Fremstilling af Holbæks Historie. Der er ingen Tvivl om, at adskillige Afsnit og mange Detailler vil blive Genstand for Diskussion i den fremtidige Behandling af Byens Historie; nye Fund kan give helt nye Billeder; Misforstaaelser, Forglemmelser og ligefremme Fejl undgaar et Førstearbejde ejheller, og mange Problemer kunde trænge til en dybere Undersøgelse, end her har været Tid og Plads til. Men Hovedlinierne i Fremstillingen haaber jeg vil blive staaende.

Formaalet har i første Række været at skildre Byens Udviklingshistorie, dens Styrelse, Institutioner og Borgernes Erhvervsvilkaar. Dernæst har jeg søgt at medtage saa mange kulturhistoriske Træk som muligt, men en Mængde af dette herligt malende Stof, mange karakteristiske Træk og fornøjelige Historier maatte udgaa af Hensyn til Pladsen. Det samme gælder Personalhistorien, der har faaet en stedmoderlig Behandling. Jeg haaber senere at faa Lejlighed til at skildre enkelte Afsnit i en vidtløftigere og rundere Fremstilling, saa man kommer Tidens Mennesker nærmere ind paa Livet.

Jeg burde vel have sluttet ved Aar 1900; de fleste Byhistorier gaar kun hertil eller knapt saa langt. Men Tiden 1900-36 er en saa overvældende vigtig Periode i Holbæks Historie, at jeg vovede at give en Oversigt over den, skønt jeg er klar over at Kritikken vil sætte stærkt ind her. Hvorfor er den Forening, den Begivenhed, den Person nævnt, men ikke den og den og den? Hvorfor staar der saa meget om de gamle Købmænd i 1800’erne og saa lidt om dem i 1900’erne? Sagen er naturligvis, at Perioden 1900-36 ikke er afgæret og afklaret Historie endnu; den endelige Dom over Personer og Begivenheder maa en senere Historieskriver fælde. Jeg har kun søgt at give en nøgtern Beretning. At samle og sortere de Tusinder af Detailler og bygge Billedet af vor Tids Historie op, har været et brydsomt, men spændende Stykke Arbejde, og er det end blevet noget tørt og skematisk, helt fortegnet er det dog næppe.

Jeg takker hjærteligt de Videnskabsmænd, som i særlige Spørgsmaal har givet mig Oplysninger og Raad; jeg nævner her Statsgeolog V. Milthers, Landsarkivar Svend Aakjær, Dr. phil. Will. Christensen, Professor Poul Johs. Jørgensen, Forfatteren Henrik Larsen, Mag. art. Hugo Matthiessen og Mag. art. Chr. Ax. Jensen.

Desuden vil jeg takke alle, som har hjulpet mig med Oplysninger og Raad eller med at fremskaffe eller udlaane Billeder til Bogen! En Tak til Nationalmuseet, til Bibliotekerne og Arkiverne, især Landsarkivet, til Statens og Kommunens Embedsmænd her i Byen samt til Borgmesteren, Kommunaldirektøren og Stadsingeniøren, som har gennemset visse Afsnit og paa mange Maader ydet mig elskværdig Bistand!

For det smukke og gode, tekniske Arbejde takker jeg Bogtrykker Olsen, hans Typografer og Trykkere, Bogbinder Hansen, Københavns Klichefabrik og Döcker-Smiths Klicheanstalt! En særlig Tak til Bibliotekar Frk. I. M. Andersen, der har læst Korrektur og udarbejdet Registret!

Jeg vil slutte med at bringe Holbæk Byraad min ærbødige Tak for den Tillid, Raadet viste mig ved at overdrage mig Udarbejdelsen af Byens Historie! Jeg gik til Opgaven med levende Interesse, og efterhaanden tog den ogsaa mit Hjærte, saa jeg kom til at holde mere og mere af denne lille, gamle By ved Fjorden og fulgte dens Skæbne gennem Aarhundrederne med fortrolig Medfølelse. Det er mit Haab, at Byens Borgere, som læser Bogen, vil opleve noget af det samme, saa Kendskabet til Byens Historie og Minder vil knytte dem endnu nærmere til den med Forstaaelsens varme Sympati.

 

                Holbæk, d. 1. April 1942.
                                                                                                           ALBERT THOMSEN.

Jeg har scannet de 2 halvbind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

I Halvbind

II Halvbind