Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "NYBODER og dets Beboere, især i ældre Tid" af H. D. Lind, 1882

Hans Daniel Lind (1847-1924) var født i Nyboder som søn af en snedkermester ved Søetaten. Som 18-årig blev han student og 6 år senere cand. theol. Han udførte præstegerning ved flere forskellige menigheder på Fyn og Sjælland. Hans opvækst i Nyboder havde vakt hans interesse for marinehistorie, og han fik udgivet flere anerkendte titler, bl.a. "Nyboder og dets Beboere, især i ældre Tid", som indledes med:

Til Grund for den efterfølgende, populære Skildring ligger en Række Skitser, som min afdøde Fader, Krigsraad H. W. Lind, forhen Snedkermester ved Orlogsværftet, i sin Alderdom havde nedskrevet om Nyboders Forhold. De Kilder, hvoraf han øste, vare især hans egne Oplevelser, men desuden forskællige Beretninger fra Fortiden, som gennem troværdiges Mund vare komne ham for Øre. Ved min videre Bearbejdelse af Stoffet har jeg som Hjælpemidler dels brugt de faa trykte Værker, som omhandle Marinens indre Historie, dels benyttet et ikke ringe nyt Materiale, som jeg har samlet ved Besøg paa det kongelige Gehejmearkiv og Marineministeriets Arkiv. En saare imødekommende Velvilje er bleven mig til Del saavel paa de nævnte Arkiver som over alt, hvor jeg ellers søgte Vejledning og Oplysning. — For Benyttelsen af de utrykte Kilder har jeg efter Bogens Text aflagt et mere udførligt Regnskab.

Hans Excellence Marineminister N. F. Ravn har vist mit Foretagende en i høj Grad hædrende Interesse ved at tilstaa mig en offentlig Understøttelse til Arbejdets Udgivelse.

 

         Søby Præstebolig, 27de Marts 1882.

                                                                                                               H. D. Lind.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.