Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Saa By som Borger. KØBENHAVNERLIV i Slutningen af det 18. Aarhundrede" af K. Bokkenheuser, 1905

Knud Bokkenheuser (1869-1936) kom til verden i København som søn af en viceinspektør. Som 18-årig blev han student fra Efterslægtselskabets skole, hvor han senere blev lærer. Han er kendt for et omfattende forfatterskab med hovedemne de borgerlige og kulturelle forhold i København i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet.

I 1905 fik han udgivet: "Saa By som Borger : Københavnerliv i Slutningen af det 18. Aarhundrede", som indledes med:

Ved Afslutningen af dette Arbejde, som jeg har tænkt senere at fortsætte, og som derfor maa betragtes som en almindelig holdt Indledning til en Række mere specielle Skildringer af Tid og Forhold i København i Slutningen af det 18. Aarhundrede, maa jeg bringe en Tak til Direktionen for den grevelig Hjemstjerne-Rosencroneske Stiftelse for Understøttelse under Udarbejdelsen. Jeg maa tillige takke alle dem, der har stillet Materiale til min Raadighed — ogsaa dem, der laante mig det, jeg ikke kunde bruge, — og endelig min Ven Overlærer Axel Sørensen for god Hjælp og mange Raad under Udarbejdelsen.

       

              København, d. 25. Maj 1905.

                                                                                                               Forf.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.