Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "CHRISTIANSHAVN : Vandringer i det gamle Christianshavn" af Knud Bokkenheuser, 1910

Knud Bokkenheuser (1869-1936) kom til verden i København som søn af en viceinspektør. Som 18-årig blev han student fra Efterslægtselskabets skole, hvor han senere blev lærer. Han er kendt for et omfattende forfatterskab med hovedemne de borgerlige og kulturelle forhold i København i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet.

I 1910 fik han udgivet: "Christianshavn : Vandringer i det gamle Christianshavn (De svandt , de svandt ...! II.)". Bogen indledes med:

FORORD.

 

Da jeg for nogle Aar siden udgav mine Spadsereture i det gamle København, var det min Hensigt uden at bringe nogetsomhelst videnskabeligt nyt at give alle dem, — især de unge —, der interesserer sig for vor gamle By, en let tilgængelig populær Vejledning, som de kunde »tage med i Lommen« paa deres Vandringer i Byen. Jeg haabede ogsaa derved at vække Interessen for vor Bys Historie, saaledes at de, der fik deres Lyst dertil vakt, let selv kunde søge flere Kilder og vandre videre paa egen Haand.

Jeg havde den Glæde, at Folk syntes om Bogen, og jeg modtog hyppig Opfordringer til ogsaa at være Vejviser i andre af Byens Kvarterer. Idet jeg nu forelægger en lille Bog om Christianshavn, er det min Hensigt senere at supplere disse Arbejder med lignende om Frederiksberg og Københavns nærmeste Omegn.

Jeg tilsigter aldeles ikke at være udtømmende, det bliver ved et saadant Arbejde saa meget en Smagssag, hvad der skal med, og hvad man skal lade ligge. Maalet for mig er kun at vække og styrke Kærligheden til vor By og dens Minder; lykkes det, kan vi muligvis i Fremtiden forskaanes for noget af den Vandalisme, der i de senere Aar brutalt har nedbrudt og fjernet Minder, vi burde have bevaret, uden at der har været andet Formaal dermed end
Enkeltmands rent personlige Trang til øjeblikkelig Vinding.

 

         Furehus ved Frederiksdal, i August 1910.

                                                                                                               FORFATTEREN.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.