Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "KASTELLET FREDERIKSHAVNS FÆNGSELSHISTORIE gennem 250 Aar" af Victor Krohn, 1926

Viggo Henrik Victor Krohn (1859-1946) kom til verden i København som søn af en fhv. sognepræst. I mange år gjorde han tjeneste ved forsvaret, og fra 1906 var han ansat som skriver i Indenrigsministeriet. Hele sin militære tjenestetid var han knyttet til Kastellet og samlede oplysninger til sine mange artikler og bøger om den ejendommelige soldaterby. 

I 1926 fik han udgivet: "Kastellet Frederikshavns Fængselshistorie gennem 250 Aar", der indledes med:

Forord.

 

Efter at jeg omtrent i en Menneskealder havde været knyttet til Kastellet som Underofficer, vaktes min Interesse for dette Sted i en saa høj Grad, at jeg i Tiden omkring 1904 begyndte at fordybe mig i dets Historie, der indtil da i Hovedsagen havde været et udyrket Felt,

Det gik imidlertid snart op for mig, at jeg i min fremrykkede Alder og med den korte Tid, jeg daglig kunde ofre paa dette Arbejde, maatte opgive enhver Tanke om at skrive Kastellets Historie som Helhed, hvis jeg da skulde nære Haab om at se Værket afsluttet - kun de første 20 Aar foreligger helt færdige - og jeg valgte da at stykke de forskellige Emner ud i selvstændige Afhandlinger, af hvilke bl.a. følgende foreligger færdige fra min Haand: "Kastellet Frederikshavn som Fængsel", "Kastellets Marketenderier", "Bageriet og Møllen i Kastellet", Huset i Falsters Kontregarde og dets Beboere" og "Kastellets ældste Kirke", alle henholdsvis optaget i eller antaget af "Historiske Meddelelser om København", samt Bogen: "Kastellets Volde og Udenværker".

Efter senere at have gennemgaaet hele Kastellets- og Københavns Kommandantskabs- m.fl.a. Arkiver, har jeg følt lyst til at uddybe min første korte Afhandling ved at foretage et Forsøg paa at give en detailleret Fremstilling af Kastellets Fængselshistorie, saaledes som denne har udviklet sig i Løbet af de første 250 Aar af Kastellets Tilværelse, og det er dette Forsøg, der herved fremlægges.

Jeg skylder ved denne Lejlighed først og fremmest med Tak at mindes forlængst afdøde Generalmajor F.C.Krabbe, der som Kaptajn havde beskæftiget sig med det samme Emne, og som beredvilligt skænkede mig sin ret betydelige Samling af Arkivnotitser, der kom til at danne et kærkomment Fundament for mine senere selvstændige Arkivarbejder.

Jeg retter dernæst en Tak til saavel Hs. Eks, Generalløjtnant El­lis Wolff som til Københavns Kommandanter, Generalmajorerne I.Lembcke og A.G.Nyholm for deres ansporenae Støtte og Hjælp; en Tak til Forfatteren, Oberst P.Fr.Rist for hans varme Forstaaelse og gode Raad, Og sidst, men ikke mindst, en Tak til Arkivaren i Hærens Arkiv, Kaptajn K.C.Rockstroh og Arkivets øvrige Personale for den udmærkede og aldrig svigtende Hjælp og Vejledning, man her ved enhver Lejlighed har ydet mig.

 

                   København, den 24.Februar 1926.

                                                                                                               Victor Krohn.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.