Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Historiske Efterretninger om MALT HERRED (Ribe Amt)" af O. Nielsen, Dr. phil., Arkivar, 1870

Oluf August Nielsen (1838-1896) blev født på "Endrupholm" ved Bramminge som søn af en proprietær. Allerede i 1860 debuterede han som forfatter af historiske publikationer. I 1867 skrev han doktordisputats: "Bidrag til Oplysning om Sysselinddelingen i Danmark". Mange af hans tidlige historiske bøger omhandler herreder i Vestjylland, heriblandt "Historiske Efterretninger om Malt Herred" fra 1870. Forfatterens "Fortale" lyder:

Nærværende Skrift er Udbyttet af nogle af de Samlinger til Ribe Amts Historie, som jeg foretog i Årene 1857-61, dels ved Undersøgelse af Egnens Arkiver og Rejser omkring i den, dels ved at gennemgå hvad der findes i Hovedstadens Arkiver og Bibliotheker om dette Emne, hvortil fra senere Tider er kommet enkelte ny Kilder, blandt hvilke navnlig må fremhæves Matriklerne i 1661 og 1683 i Matrikelarkivet. Da selve Herredets Embedsarkiver imidlertid er mangelfulde og der på Herregårdene kun findes meget få Oplysninger, kan Fremstillingen af de fleste Forhold kun komme til at angå deres Forbindelse med Regeringsmagten, medens der i de foreliggende Kilder kun findes lidet om de Vilkår, hvorunder Beboerne levede til forskellige Tider, og deres Forhold til hinanden indbyrdes. Jeg havde tænkt under Herredets almindelige Historie at ville meddele, hvad jeg har fundet herom, men da dette i det væsentlige vilde være blevet en Gentagelse af, hvad der findes paa forskellige Steder i Bogen og hvad jeg har fremsat i mine andre historiske Topografier, og da Tillægene optog den Plads, dette skulde indtage, har jeg måttet opsætte en sådan Skildring, til jeg engang bliver færdig med den Række Fortsættelser heraf, jeg med Tiden håber at kunne få udarbejdet og udgivet. Til dette Skrift og de af Slavs Herreder skulde så slutte sig lignende Bøger om Gørding, Øster og måske Nörre Horne Herreder, hvormed Rækken er fuldendt. Idet jeg i de sidste 8 År kun af og til har kunnet have Lejlighed til at sysle med disse Sager og navnlig kun sjælden har kunnet foretage Undersøgelser på Egnen selv, vilde jeg måske næppe have kunnet samle mig til at udarbejde nærværende Skrift, hvis jeg ikke fra flere Sider gentagende var blev opfordret dertil og navnlig af praktiserende Læge R. Bay i Eskelund, der Tid efter anden har sendt mig Udbyttet af, hvad han indsamlede, dels af mundtlige Meddelelser, dels ved egne Undersøgelser; saaledes har han navnlig udskrevet, hvad der findes i Vejen Præstearkiv og gennemgået Kirkebøgerne der. 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.