Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Meddelelser fra FOLKEHØJSKOLEN i ASKOV" af Ludvig Schrøder, 1869

Ludvig Peter Schrøder (1836-1908) var født på Christianssæde Skovridergård i Skørringe sogn på Lolland som søn af skovrideren. Han fik en teologisk kandidateksamen og blev i en ung alder forstander for Rødding Højskole. Senere overtog han Askov. Han er kendt for sine mange biografier over kendte kulturpersonligheder.

Som skolens forstander udgav han i 1869: "Meddelelser fra Folkehøjskolen i Askov", der indeholder 3 punkter:

1. L. Schrøder: Johannes Evalds Syn på Spørgsmaalet om Almen Oplysning.

2. L. Schrøder: Skolens Virksomhed fra 1865 til 1868.

3. H. Nutzhorn: 5 Melodier til Sange af N. F. S. Grundtvig.

Bogen indledes med: 

Etatsraad Flor har ønsket at faa en Beretning om Askov Højskole, som han kunde sende dem, der ved at give „Pengebidrag til National-Oplysningens Fremme“ har sat ham istand til at hjælpe Skolen i Gang. Dette er den nærmeste ydre Grund til, at jeg har samlet de her meddelte Oplysninger. Jeg véd, at der er Mange i den Læserkreds, jeg paa denne Maade særligt maatte have for Øje, som sætter Pris paa at faa bestemte Kjendsgjerninger at holde sig til; saadanne har jeg derfor udførligt meddelt. Men for deres Skyld, som helst vilde have et fyldigt Indtryk af, hvad vi vil udrette paa en Skole som denne, har jeg ladet en lille Afhandling optrykke foran, som en af Skolens og mine Venner, Præsten Melby i Asperup, for et Aars Tid siden har opmuntret mig til at udgive særskilt som „et Indlæg i Skolesagen“. — Min Medlærer, Kand. Nutzhorn, har givet sit Bidrag til Beretningen ved at meddele nogle Melodier, som er opkomne her paa Skolen og mulig, naar de her bliver trykt, kan komme i Hænderne paa Lærere, der har Brug for dem.

Da vi begyndte vor Virksomhed i Askov, tænkte vi, det skulde ikke vare længe, inden vi atter skulde flytte til Rødding. Muligheden dertil er ikke kommen, og nu har vi snart arbejdet os saa fast i Askov, at vi ikke godt kan komme herfra. Men under den store Trængsel for vort Fædreland, som drev os fra vor gamle til denne ny Virkeplads, er Iveren forat nytte Folkehøjskolerne tiltaget i den Grad, at vi nu tør vente, at det ikke skal hindre Fortsættelsen af Skolen i Askov, om der igjen bliver aabnet en Skole i Rødding. Paa de to Skolers Samvirken vil det bedst kjendes, om vi hidtil har „fortsat Rødding Højskoles Gjerning“.

 

              Askov den 21 September 1868.

                                                                                                                        Ludvig Schrøder.

Jeg har scannet den lille bog til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link