Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "KORSØR - Bidrag til Egnens, Byens og Havnens Historie" af L. F. la Cour, 1926

Lars Frederik Barfod Dornonville de la Cour (1869-1951) kom til verden på Lyngby Landboskole som søn af forstanderen. Som 19-årig blev han student fra Schneekloths skole og cand. mag. 8 år senere. I mange år underviste han på højskoler og Lyngby Landboskole. Fra 1916 var han tilknyttet Sorø Akademi. Samtidig var han en meget anerkendt lokal- og personalhistoriker med flere udgivelser, bl.a. artikler til Årbøger for Historisk Samfund for Sorø Amt, som han tog initiativet til at stifte og var formand for 1911-32.

I 1926 var han hovedforfatter til "Korsør - Bidrag til Egnens, Byens og Havnens Historie". Bogen blev bekostet af Korsør byråd og indeholder et tiillæg om den nye tid, forfattet af:

Thorkild Christian Winther (1855-1949), der var født i Tåstrup Præstegård i Midtsjælland som søn af en derværende capellan. Han gik selv præstevejen og ses i 1925 som sognepræst til Korsør og Tårnborg sogne.

Bogen indledes med: 

FORORD.

 


Naar en By kan se tilbage paa en 500 aarig Levetid, er det intet Under, at der kan vaagne Lyst til at skildre dens Historie, men ikke alle Byer er lige interesserede i at faa dette Arbejde udført. Derfor er der Grund til at glæde sig, hver Gang en af vore Købstæder enten selv tager Initiativet til Udarbejdelsen af en saadan Skildring eller beredvilligt gaar ind paa Forslag i den Retning.

Da jeg — for en Række Aar siden — henvendte mig til Korsør Byraad med Anmodning om økonomisk Støtte til at arbejde med Byens Historie, blev dette Andragende modtaget med stor Velvilje, og da jeg senere henstillede, at Byen paatog sig Udgivelsesomkostningerne, gik man ogsaa straks ind herpaa. Jeg føler derfor Trang til, da Værket nu er til Ende og Forordet skal skrives, først at bringe Korsør Byraad en varm Tak, fordi det gik ind paa mine Forslag og ikke satte Grænser for Arbejdets Størrelse eller hindrede mig i at lade Værket udstyre med de Illustrationer, som jeg ansaa det for ønskeligt at optage.

Men dernæst kan der være Grund til at rette en Tak til alle dem, der paa den ene eller anden Maade har staaet mig bi, og blandt hvem jeg særlig vil nævne — foruden Rigsarkivets og Landsarkivets Embedsmænd i Almindelighed — fhv. Landsarkivar Wad, der har overladt mig de Optegnelser, han havde samlet til Byens Historie, og fhv. Registrator, Frk. cand. mag. Nanna Lange og Underarkivar, cand. mag. Harald Hatt, der har foretaget saadanne Undersøgelser i Landsarkivet, som jeg ikke selv kunde overkomme.

Og endelig vil jeg paa dette Sted ogsaa bringe Pastor Torkild Winther min bedste Tak, fordi han gik ind paa mit Forslag om at overtage Skil­dringen af Byens nyere Historie, der altid bedst vil kunne udarbejdes af den, der bor paa Stedet, har stadig Adgang til at tale med Beboerne og derigennem øse af den mundtlige Traditions Kilder.

Forøvrig skal jeg kun bemærke, at jeg, som man vil se, gennemgaaende har foretrukket, naar det lod sig gøre, at optage Fortidens Akter og Dokumenter uden Ændringer og Forkortelser. Det vil, som Regel, have større Betydning end at gengive Indholdet af dem med sine egne Ord. Ganske vist er jeg klar over, at Fremstillingen af visse Læsere vil siges at blive tynget deraf, men paa den anden Side vil, uden al Tvivl, mange sætte Pris paa at se et Udvalg af de Breve og Skrivelser, der i Tidernes Løb er rettet til eller handler om Korsør. I hvert Fald er det mit Haab, at den Fremstilling, der her er givet af Bæltstaden, maa kunne have Betydning ikke alene for dem, der har set den blive til, men ogsaa i Fremtiden for dem, der søger Oplysning om „den anden Stapelstad paa Sjælland“.


      Sorø, den 26. Maj 1926.
                                                                                                                          L. F. la Cour.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.