Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Oplysninger betræffende RUDKJØBING KJØBSTAD" af P. Rasmussen, 1849

Peter Rasmussen (1791-1865) var født i Stoense på Nordlangeland som søn af en fæstebonde. Han kom i lære som skriver og fik som 20-årig ansættelse som fuldmægtig hos byskriveren i Rudkøbing. 4 år senere tog han embedseksamen i jura og blev godsforvalter. I 1820 ses han som prokurator, og året efter købte han for sin kones medgift Hine Mølle i Rudkøbing. Han er mest kendt for sine mange opfindelser især et revolvergevær, som han gennem årene forfinede og forsøgte at opnå godkendelse til. I 1854 besluttede myndighederne at afvise anmodningen endeligt, hvorefter Rasmussen fik Dannebrogsordenen og tak for ulejligheden.

I 1849 fik han udgivet: "Oplysninger betræffende Rudkjøbing Kjøbstad med Bemærkninger om de danske Kjøbstæder i Almindelighed og Øen Langeland". Bogen indledes med:

Fortale.

 

I Aaret 1796 har daværende Byfoged i Rudkjøbing, senere Landsdommer i Viborg, Justitsraad Stephan Jørgensen udgivet et lille Skrift: „Efterretninger om Rudkjøbing Kjøbstad“ men som dog egentlig kun omhandler Byens Tilstand paa den Tid. Dette Skrift er nu saa sjældent, at deraf neppe findes mere end 2 Exemplarer i den hele By.

Jørgensen angiver, at alle Byens Privilegier og gamle Documenter vare blevne ødelagte i Svenskekrigen 1659. Dette er ikke aldeles rigtigt. Privilegierne findes vel ikke mere i Original, men der gives dog ordlydende Gjenparter og bekræftede Extracter af 26 Privilegier, Mandater og aabne Breve, udgivne af de regjerende Konger, Fyrster og Dronninger paa Langeland, i Tidsrummet fra 1287 til 1689, indførte i Retsacter eller authoriserede Copibøger, som endnu haves i Behold; hvilke Privilegier paa det Høitideligste ere stadfæstede af den første Enevolds Konge, Frederik den 3die 1661 for sig og Efterkommere og senere confirmerede af Sønnen Kong Christian den 5te, under 22. Decbr. 1670.

Af Retsprotocoller findes her en Skifteprotocol, med indførte Skrifter fra 1628 til 1673, 1 Landsthings-Protocol for Aarene 1663-1670 en stor Samling af Thing- og Raadstueprotocoller fra 1641 og alle følgende Aar, og flere authoriserede Copiboger. Endvidere haves en Mængde Skatteligninger og Kæmnerregnskaber fra 1660 nedad samt et Regnskab fra 1654, hvilke Protocoller og Documenter indeholde mange interessante Oplysninger om Fortiden, som hidtil have været ukjendte for Enhver.

Det maa i Almindelighed ansees for gavnligt, at alle Efterretninger af nogen Betydenhed, som saadanne Protocoller og Documenter gjemme om Provindser, Byer og Stæder samt betydningsfulde Personer fra ældre Tider, offentliggjøres for at afgive Bidrag til at udfylde Huller i Historien, og i flere andre Henseender at tjene til Oplysning, og, da der for Tiden er Spørgsmaal om Kjøbstædernes lovhjemlede Rettigheder, Næringsforhold og Byrder, saa ville mange af deslige gamle Efterretninger ogsaa kunne have særdeles Betydning for alle dem der elske Sandhed og ønske at see Ret og Billighed fremmes i Landet.

Disse Betragtninger have foranlediget mig til temmelig nøie at gjennemgaae alle i Rudkjøbing Archiv værende Protocoller og Documenter fra den ældste Tid de haves, indtil 1750, at udtegne hvad jeg troede at kunne være af Interesse for Byen og det Almene, samt at meddele saadanne Uddrag i nærværende Skrift. Ligeledes har jeg søgt at meddele Oplysning om Byens Forfatning og Byrder for Tiden, og for en Deel at anstille Sammenligning imellem Fortid og Nutid, og imellem Kjøbstæderne og Landdistrikterne. Endvidere har jeg givet korte Uddrag af trykte Skrifter, som A. Hvitfeldts Kronnike, Pontoppidans Atlas, Hofmans Fundationer, med flere andre af Efterretninger om Kirkerne, gamle Herregaarde og disses forrige Eiere stiftede Legater og vigtige Begivenheder, Langeland vedkommende. Endelig har jeg meddeelt nogle gamle Folkesagn og andet mere som jeg kjender fra min Ungdom.

Skriftet er indledt med almindelige Bemærkninger om Nordboerne og Kjøbstæderne i Oldtiden; thi saadant vil deels kunne tjene til at belyse Et og Andet af hvad jeg ellers har nedskreven og deels være gavnligt for Almeenmand at kjende.

Iøvrigt har jeg forrige Aar forfattet et andet Skrift, specielt med Hensyn til de danske Kjøbstæders Oprindelse, gamle Stadsretter, Privilegier, Næringsforhold, Bestyrelse, offentlige Afgifter og Communebyrder med videre; men hvis Udgivelse jeg agter at udsætte til en meer beleilig Tid.

Sluttelig aflægger jeg min forbindtligste Tak til d'Hrr. Borgerrepræsentanter og andre, som godhedsfuldt have søgt at fremme Udgivelsen af nærværende Arbeide, ved at samle Subscription og paa anden Maade.

 

                        Rudkjøbing i Martii 1849.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen, der er trykt med gotisk skrift. Denne scanning har jeg efterbehandlet med Transkribus til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link

I 1979 fik Chr. Kiilsgaard og Ulrik T. Skafte udgivet et samlet personregister til "Bidrag til Langelands Historie og "Oplysninger betræffende Rudkjøbing Kjøbstad". Jeg har scannet registret til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.