Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Paasketid 1915. Minder fra VOR FRUE KIRKE i Svendborg" af Fr. Helms, 1915

Henrik Frederik Helms (1857-1945) kom til verden i Ringsted som søn af en kateket. I 1881 blev han cand. theol. og underviste derefter nogle år, inden han blev tilknyttet forskellige menigheder - fra 1905 Vor Frue Sogn i Svendborg.

"Paasketid 1915. Minder fra vor Frue Kirke i Svendborg" indledes med:

FORORD.

 

Da jeg paa Grund af Sygdom er afskaaret fra at holde Afskedsprædiken i Vor Frue Kirke, har jeg bestemt mig til — særlig som en Afskedshilsen til mine kære Venner i Svendborg — at lade de 3 sidste Prædikener, som jeg holdt, udkomme i Trykken. 

Det er Prædikener til Palmesøndag, Langfredag og Paaskedag. Dertil har jeg saa føjet én af de Prædikener, som jeg sidste Efteraar holdt ved de stærkt besøgte Gudstjenester i Anledning af Verdenskrigen.

Endelig har jeg tilføjet et lille Digt: „De knækkede Vinger“, som for en Maanedstid siden har været offentliggjort i forskellige Blade. Maaske er det lidt vemodigt i Klangen, men det stemmer netop derved med min Sindstilstand, saaledes som jeg tænker og føler, nu da jeg paa 9de Uge er sengeliggende og har maattet opgive min kære Gerning i Svendborg.

Maatte nu dette lille Hefte blive til Gavn og Glæde for dem, som læser det, og derigennem bidrage en lille Smule til at fremme Guds Navns Ære!

 

    Hellerup, Prof. Christiansen’s Klinik, 10. Juni 1915.

                                                                                                                       FR. HELMS. 

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.