Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Familien GLAHN's Slægtebog" af Poul Bredo Grandjean, 1907

Bogen indledes med:

FORORD.

I Lengnick’s Genealogier findes en ganske kortfattet Stamtavle over Familien Glahn, som imidlertid først senere blev udførlig behandlet, da Peter Jakob Schmidt i 1885 udgav »Slægten Glahn Sværd- og Spindesiden«. I Dec. forrige Aar sluttede Familien sig sammen for at foranstalte nærværende Bogs Udgivelse. Initiativet udgik fra Assistent i Kultusministeriet, cand. juris Kaj Glahn, som i Forbindelse med Sognepræst Poul Glahn, Tjæreby og Adjunkt, cand. mag. Alfred Glahn, Sorø har konfereret med mig om den Form, hvori Slægtebogen nu foreligger. Medens Schmidt’s Stamtavle nemlig kun meddelte meget sparsomme Oplysninger om Slægtens Medlemmer, er disse i dette Arbejde omtalte i længere og kortere Biografier; Schmidt medtog alle Slægtens Kvindelinier, her medtages, foruden Agnaterne, kun Professor Henrik Christopher Glahn’s kognatiske Descendenter; endelig ledsages Slægtebogen nu af en Bække Familiebilleder.

Da alle nulevende Glahn’er stammer fra nævnte Professor Glahn, er først den ældre Slægt, af praktiske Grunde, behandlet for sig; ved hans Plads i denne henvises saa til hans Biografi, efter hvilken hele hans store Efterslægt følger. For at lette Oversigten er de fra hans tre Døttre stammende Kvindelinier opførte efter den egentlige Slægtebog. For de kognatiske Descendenters Vedkommende bringer denne kun de nødvendige Data og sidste Livsstilling. De med en Stjerne * betegnede Personer findes portrætterede under »Familiebilleder«. Efter hver af Bogens Biografier er Hovedkilderne anførte; dog nævnes hverken Kirkebøgerne eller de almindelige personalhistoriske Værker — Haandbøger over militære, gejstlige og civile Embedsmænd, Fortegnelser over Kandidater, Studenter, Dødsfald o. s. v., Statskalendere og lignende — heller ikke en Række trykte Stamtavler.

Til min Disposition har staaet en større Mængde Breve og andre Familiedokumenter fra ældre og nyere Tid; flere af Familiens Medlemmer har med Beredvillighed lettet mig mit Arbejde; særlig bringer jeg Adjunkt Glahn min bedste Tak for hans fortrinlige og elskværdige Assistance, navnlig ved Udarbejdelsen af mange Karakteristikker, som jo ofte ikke kunde skrives uden personligt Bekendtskab med de paagældende Personer.

Hr. Th. Hauch-Fausbøll har efter eget Forlydende fundet nye Oplysninger om Slægtens ældste Led og Indvandring til Danmark, men har mærkelig nok afslaaet at lade disse komme nærværende Værk til Gode.

For alle Tilføjelser og Rettelser vil jeg være Familiens Medlemmer og Andre meget taknemmelig.

 

 

Kjøbenhavn i Oktober 1907.

                                                                             P. B. Grandjean.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der  er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.

I perioden 1917-62 fik Glahn-Samfundets sekretær Hans Egede Glahn udgivet i alt 5 tillæg til Poul Bredo Grandjeans bog. Du kan læse om disse tillæg via dette link.