Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten GOTTLOB" af I. Gottlob, 1916

Valdemar Andreas Thorkild Immanuel Gottlob (1843-1927) kom til verden i Kærup præstegård i Tømmerby sogn ved Thisted som søn af sognepræsten. Som 19-årig blev han student fra Viborg, og i 1868 afsluttede han polyteknisk eksamen som mekaniker. Efter nogle år som ansat ved forskellige fabrikker overtog han en virksomhed, som han drev i 15 år. Fra 1887-1914 var han lærer ved en teknisk skole i København.

Han indleder sin bog om slægten med disse ord:

Et gammelt Ord siger, at »Blodet er aldrig saa tyndt, saa er det dog tykkere end Vand«. Den Samfølelse, der saaledes findes mellem nærmere og fjernere Slægtninge, gør det derfor ønskeligt at faa Slægtforbindelsen nøjere udredet, ledsaget af Oplysning om Fødsel, Giftermaal og Død og helst tillige om borgerlige Stilling og Virksomhed.

De bedste Oplysninger om Slægt faar man af Kirkebøger og Skifteprotokoller, og det er jo heldigt, at disse Bøger nu er let tilgængelige ved Landsarkiverne. Disse Arkivsager omfatter dog ikke Nutiden, saa at man for den er henvist til nulevende Personers Velvillie.

Ved Udarbejdelsen af nærværende Hefte er der vist mig den største Imødekommenhed fra flere Sider, og særlig kan nævnes Rigsarkivet, Universitetsbibliotheket og Landsarkiverne. Disse Institutioner skylder jeg derfor min erkendtligste Tak. Fra Familie og nærmere og fjernere Slægt er der ligeledes vist Forstaaelse og stor Interesse for Sagen, og disse mine Medarbejdere er jeg ligeledes stor Tak skyldig.

Nærværende Hefte omfatter samtlige til Slægten hørende Personer med kortfattede Notitser. Men for Oversigtens Skyld er der tilføjet Stamtavler, som dog kun nævner Hovedpersonerne rent skematisk. Der findes en Stamtavle for Hovedlinien og en for hver af Sidelinierne. Hovedlinien omfatter de Personer, der fra Fødselen bærer Navnet Gottlob. Sidelinierne omfatter de Personer, som er Efterkommere efter et kvindeligt Medlem af Hovedlinien, og hun bliver saaledes Stammoder til Sidelinien.

Hovedlinien omfatter ialt 56 Personer, Sidelinierne derimod 260 Personer. Ved Giftermaal er der tilkommet 35 Personer til Hovedlinien og 97 til Sidelinierne. Til den nærmere og fjernere Slægt hører der saaledes 448 Personer. Antallet af navngivne Personer er dog større, da der er angivet 214 Navne paa Forældre til de indgiflede Personer.

I Hovedlinien er hver enkelt Person betegnet med et Bogstav og et Tal. Bogstaverne er fra A til G og betegner Slægtleddet, Tallet angiver Personens Plads i Slægtleddet. I Sidelinierne har hver Person en Dobbeltbetegnelse, idet Stammoderens Betegnelse er gentaget for alle Efterkommerne. Saaledes vil for Hovedlien E7 betegne Slægtled E og her Person 7. For Sidelinierne vil D9F14 betegne Sidelinie D9, Slægtled F, Person 14.

                                                                                                           I. Gottlob.

                                                                                                                E7.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.