Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "PEDER JENSEN GIERLØF's Efterkommere på Sværd-og Spindesiden" af Frederik Hjort, 1890

Frederik Hjort (1863-1942) var født i Vemmelev på Sjælland og blev 1891 ejer af Bågegård ved Tommerup. Han var en meget aktiv foreningsmand og lokalhistoriker og har skrevet flere bøger og artikler, blandt andet: "Peder Jensen Gierløf's Efterkommere paa Sværd- og Spindesiden", der omhandler hans egen slægt. 

Bogen indledes med: 

                                                                                Forord.

Mig bekjendt har der ikke før været trykt nogen Stamtavle over Familien Gierløf, hvilket ogsaa gjælder om flere af de i denne indgifte Familier, hvorfor det ogsaa har været temmelig besværligt at faa betryggende Oplysninger navnlig om de ældste Medlemmer af Familien.

Denne Stamtavle, som her nu foreligger, er langtfra saa fuldstændig og udførlig, som ønskes kunde, og ingen ser vel bedre end jeg selv, hvor mange Mangler den har; at dette desuagtet ikke har afskrækket mig fra at lade den trykke og udgive, har sin Grund i, at jeg føler mig overbevist om, at dette er, for ikke at sige umuligt, saa dog meget vanskeligt og vilde i alle Tilfælde tage meget lang Tid at faa udarbejdet en Stambog saa fuldstændig og komplet, som den burde være; og derfor mener jeg, at det dog er bedre strax at faa gjort en Begyndelse og fremlægge hvad jeg har. Naar dette, hvad her er paabegyndt, saa kommer til alle Familiemedlemmers Kundskab, og enhver saaledes bedre kan se, hvorledes Tanken og Meningen er med denne Stamtavle, og naar enhver især saa vil fremføre, hvad han véd om sig og sine nærmeste, da er der først Udsigt til, at der kan fremkomme en nogenlunde fuldstændig og tilfredsstillende Stamtavle. Men indtil da maa jeg bede hver enkelt af Familiens Medlemmer at tage til Takke med, hvad der foreligger her, hvilket allerede har været forbundet med mange Vanskeligheder, og at jeg dog har faaet saa nogenlunde alt med, skylder jeg de mange, som have været mig behjælpelige dermed, her at fremføre min Tak for; og i Særdeleshed maa jeg meget takke D’hrr. Skibsrheder Christian Gierløff (Nr. 257) i Kragerø; Lector, Dyrlæge Erich Becker (Nr. 78) ved Landbohøjskolen; Juveler Laurits Berth (Nr. 179) i Kjøbenhavn og Lærerinde Frøken Mettine Møller (Nr. 329) i Kjøbenhavn, uden hvis Assistance det vilde have været mig en Umulighed at faa alle Grene af Familien med dens enkelte Personer anførte som sket er.

Mit Haab og Ønske med denne Stamtavle er, at den maa blive til Glæde og Fornøjelse og muligvis indirekte til nogen Gavn, idet jeg formoder, at den paa sine Steder vil virke som en lille Spore til, at en eller anden i Familiens forskjellige Grene nedskrev sin nærmeste Slægts Historie, enten som et selvstændigt Arbejde for sig eller ogsaa saaledes, at disse enkelte Arbejder efterhaanden blev samlede under et og ført videre paa den Maade, der her er paabegyndt, som jeg nærmest havde tænkt mig det; thi jo mere de Baand og Minder holdes i Ære, der knytter den ene Slægtfølge til den anden, desto mere vilde uden Tvivl ogsaa Familiens enkelte Medlemmer finde en Tilfredsstillelse ved at tilhøre Slægten og en desto større Opfordring vilde de uden Tvivl ogsaa finde til at bevare dens Ære og forøge dens Anseelse og gjennem den deres egen. — Vi, der nu udgjøre dens Medlemmer, vilde have været meget taknemmelige, om vore Forfædre havde efterladt os en Optegnelse om deres Familieforbindelser og Nedstamning. Lad dette være en Opfordring for os til ikke at glemme, hvad der i saa Henseende paahviler de nulevende Medlemmer.

Jeg vedbliver at samle Materiale til en forbedret Udgave og tillader mig derfor herved at anmode enhver af Familiens ærede Medlemmer om at underrette mig om de i Stamtavlen mulig forefindende Mangler og Fejl samt om de Fødsler, Ægteskaber og Dødsfald, der i Fremtiden maatte foregaa i Enhvers nærmeste Kreds. Og udbedes Opgivelse af fulde Navn og Dato samt de enkeltes hele Avancement og nuværende Stilling, ligesom hvad andet der muligvis kunde ønskes optaget i Stamtavlen.

Bag i Bogen har jeg ladet trykke som et Slags Bilag enkelte saadanne gamle Sager, som jeg antog flere af Familien kunde ønske at gjøre sig bekjendt med, og her bliver saaledes en uindskrænket Plads i næste Udgave for flere af den Slags gamle Dokumenter, som maatte findes at egne sig til Optagelse paa dette Sted.

Hermed overgiver jeg Bogen til Familiens Velvillie, med Haabet om, at hin saavel som denne maa vedblive at leve og fortsætte sin Udvikling.

       D a u r u p   H o v e d g a a r d, den  Il te  Novbr.  1889.

                                                                            F. Hjort. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.