Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Familien GRANDJEAN" af Albert Fabritius, 1934

Albert Fabritius (1905-1976) kom til verden på Frederiksberg som søn af en fabrikant. Som 28-årig blev han student og påbegyndte historiestudiet på Københavns Universitet. Samtidig drev han genealogisk virksomhed. I 1946 blev han dr. phil. på afhandlingen "Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935". I flere år var han bibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek, og fra 1958 og til sin død var han kongelig ordenshistoriograf.

I 1934 fik han udgivet "Stamtavle over Familien Grandjean" som han indleder med: 

DEN første Udgave af Familien Grandjeans Stamtavle udkom litograferet 1878—79 og afløstes 1896 af den trykte anden Udgave: Oberstlieutenant H. F. Grandjean samlede siden stadig Materiale til Supplering af det foreliggende og havde ogsaa omkring 1918 paatænkt en Ny-Udgave, der dog altsaa ikke kom til at foreligge i hans Levetid. Begge Udgaver har i mange Aar været udsolgt, og den siden 1896 opvoksede Slægt gør en ny Udgave naturlig. Underdirektør Louis E. Grandjean udgav 1926 »Grosserer Sophus Julius Grandjeans Forfædre og Efterkommere«, der, som Titlen antyder, kun omfatter et Udsnit af Slægtens yngste Linie. Endelig stiftedes 17. Marts 1930 Grandjean-Samfundet blandt andet med det Formaal at tilvejebringe en Slægtebog. Da man ikke har ment paa een Gang at kunne løse denne Opgave har man foretrukket at lade en Ny-Udgave af Familiens Stamtavle udgøre en foreløbig Del af Slægtebogen.

Denne tredje Udgave bygger naturligt paa de to foregaaende og paa det af Oberstlieutenant H. F. Grandjean og Arkivar P. B. Grandjean indsamlede Materiale. Det har da været min Opgave at føre Stamtavlen à jour og i saa vidt Omfang som muligt at supplere og verificere det foreliggende Stof. De første Udgaver hviler nemlig i overvejende Grad paa Familiemedlemmernes egne, ofte ufuldstændige, Meddelelser, og — navnlig 1. Udgaven, der udkom før Kirkebøgerne blev samlet i Landsarkiverne — tillige paa Meddelelser fra Præster Landet over. Materialet var derfor af ulige Værdi, som det ogsaa fremgaar af den af Oberstlieutenant Grandjean til Rigsarkivets Haandskriftsamling afgivne Korrespondance (Samlinger vedrørende Familien Grandjean). Det har dog været naturligt at bibeholde Oberstlieutenant H. F. Grandjeans Navn paa Titelbladet, saa meget mere, som Samfundet har ønsket den nye Udgave opstillet efter de samme Principper som de tidligere Udgaver, og ikke har foretrukket et mere moderne Opstillingssystem. Det anvendte System er dog formentlig i den foreliggende Udgave gjort mere praktisk anvendeligt, idet Løbenumrene er anført ved hvert enkelt Medlem, medens 2. Udgave kun anførte hvert femte Nummer, og det tillige er gennemført bag hvert Løbenummer i Parentes at anbringe den paagældendes Faders Løbenummer; ligeledes er der ved hvert enkelt Familiemedlem tilføjet Oplysning om hans Børns Antal og Løbenumre. Endelig ledsages Stamtavlen af en summarisk Oversigtstavle, der formentlig vil lette Overskueligheden.

Slægten førtes endnu i 2. Udgave kun tilbage til Skovrider Ludvig Grandjean; først 1907 lykkedes det afdøde Hofjægermester C. E. A. Schøller, foranlediget ved Arkivar P. B. Grandjeans Forespørgsel og Formodning om, at Stamfaderen hed August eller Augustinus, at paavise Augustin Grandjeans Eksistens (jfr. Personalhistorisk Tidsskrift 5. I., 1904, S. 178 og 270, og 5. IV., 1907, S. 289), og senere paavistr Th. Hauch-Fausbøll, der ogsaa har interesseret sig for Spørgsmaalet. to af hans Døtre (jfr. Personalhistoriske Samlinger, II, 1913, S. 3). Denne sidste fandt ligeledes lejlighedsvis Augustin Grandjeans Vielse med Regina Rochow, og redegjorde i Personalhistorisk Tidsskrift 9. VI., 1933, S. 138 f. for Slægtens ældste Led. Endelig har der til denne nye Udgave været foretaget en mere systematisk Efterforskning, hvis Resultater er fremlagt i Indledningen.

København i Marts 1934.

                                              A l b e r t   F a b r i t i u s.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.