Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Købmand W. E. B. JENSEN's og Hustru's Efterkommere" af Arild Falk-Jensen, 1940

Arild Falk-Jensen (1886-1964) var født på Frederiksberg som søn af en overretssagfører og direktør i Østifternes Kreditforening og kom i dåben til at hedde Arild Falk Jensen. Han blev student fra Metropolitanskolen og cand. jur. som 25-årig. Samme år blev han ansat i Finansministeriet, hvor han gjorde karriere og blev pensioneret som kontorchef. Ved siden af dette virke interesserede han sig meget for personalhistorie og fik udgivet flere anerkendte værker. I 1940 fik han udgivet "Købmand W. E. B. Jensens og Hustrus Efterkommere : Med et Tillæg om deres Forfædre og disses øvrige Efterslægt". Han indleder med: 

FORORD

 

I den »Stamtavle over Købmand W. E. B. Jensens og Hustrus Efterkommere«, som jeg udgav for snart en Menneskealder siden (i 1911), er i den forløbne Aarrække sket saa talrige Ændringer, at en ny Udgave tiltrængtes. Tid efter anden har jeg samlet Materiale dertil og særlig søgt at tilvejebringe Oplysninger om Slægtens ældre Generationer, men meget andet Arbejde har hindret Færdiggørelsen. Imidlertid har det været mit Ønske paa Hundredaarsdagen for min Faders, Højesteretssagfører, Landstingsmand P. G. C. Jensens Fødsel at kunne sætte ham som Slægtens betydeligste Mand et Minde ved Udarbejdelsen af en ny Udgave af Stamtavlen. Den giver for Hovedslægtens Vedkommende saavidt muligt udtømmende Oplysninger om alles — ogsaa de indgiftedes — hidtidige Virke m. v.; for de ældre Generationer og de fra disse iøvrigt nedstammende Linjer er kun anført vedkommendes nuværende eller sidste Stilling.

Den efter Stedbetegnelsen i almindelig Parentes anførte Oplysning henviser til det Sogn, i hvis Kirkebog den paagældende Dato er indført, den i skarp Parentes anførte Stedbetegnelse angiver vedkommendes nuværende Opholdssted.

Endelig vedføjes en Oversigtstavle over Hovedslægten samt et Register, omfattende alle i Bogen nævnte Personer.

Jeg bringer Slægtens Medlemmer, Arkivernes Tjenestemænd og andre, der har tilstillet mig Oplysninger, min bedste Tak.

Meddelelser om Unøjagtigheder eller supplerende Oplysninger vil jeg være meget taknemmelig for at modtage.

 

     Dalgas Boulevard 53, København F., den 25. April 1940.

                                                                                                               Arild Falk-Jensen.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.