Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægtstavle over Familien JESPERSEN fra Ø. Sneftrup i Ørre Sogn" ad Johan C. Sulkjær, 1947

Johan Jørgen Christen Sulkjær (1877-1950) kom til verden i Lemvig, men voksede op som plejesøn hos en træhandler i Nr. Nissum. Efter  præliminæreksamen og seminarieuddannelse i Nr. Nissum arbejdede han som hjælpelærer nogle år, inden han fra 1903-25 var lærer i Volsgaard Skole og 1925-34 i Studsgaard Skole.

I 1947 fik han sammen med medlemmer af slægten udgivet "Slægtstavle over Famlien Jespersen fra Ø. Sneftrup i Ørre Sogn", der afsluttes med:

Efterskrift.

 

Det var egentlig Jesper Jespersen, Næstholt, der først fik Tanken om en Stamtavle for Slægten fra Sneftrup. Senere, nemlig i Sommeren 1942, mødtes et Udvalg af Jespersen-Slægten paa Missionshotellet i Herning, hvor ogsaa undertegnede var til Stede. Her besluttedes det saa at sætte Sagen i Gang, og det var et stort Arbejde, der forestod. I den Tid, da Kirkebøgerne var borte fra Landsarkivet (paa Grund af Krigen) var der jo en Del af Arbejdet, der stod stille, navnlig hvad der vedrørte de ældste Slægtled (Forslægten).

Det nævnte Udvalg bestod af Jesper Jespersen, Næstholt, Jens Chr. Jespersen, »Solbakken« (nu Sunds Stationsby), Otto Jespersen, Hollingholt, Chr. Jespersen, Bryggergade, og hans Søn, Hans Peter Jespersen, Martin Jespersen, Herning (forhen Røjen), samt de 2 sidstlevende af det ældre Slægtled: Jens Sneftrup Jespersen, forhen Sunds, og Anders S. Jespersen, der levede sin sidste Tid i Aalborg.

Langt den største Del af Stoffet til nærværende Slægtsbog er indsamlet af Jens Chr. Jespersen (»Solbakken«) og Gdr. Otto Jespersen, Hollingholt. De har udført et overmaade stort Arbejde og afholdt mange Udgifter, som har været forbundet dermed. Her bør særlig nævnes Chr. Jespersen (Herning), der har lagt Pengene ud til Bogens Trykning og derved muliggjort dens Fremkomst nu. Jens Chr. Jespersen og Otto Jespersen har foretaget mange Rejser til Viborg Landsarkiv, enkelte Gange har ogsaa Hans P. Jespersen været med her. Ligeledes har de besøgt en Del af Sognene og gæstet Præsterne for at faa Oplysninger af de derværende Kirkebøger. De har sat sig i Forbindelse med Medlemmer af Slægten og faaet Svar fra dem, og sidst, men ikke mindst, har de opsøgt gamle Folk og faaet dem til at fortælle om Slægtens Liv i de svundne Tider. Følgende har givet skriftlige Skildringer af Stamfaderen og de 5 Brødre, fra hvem de forskellige Slægtsgrene nedstammer: Jens Chr. Jespersen, Chr. Jespersen, Martin Jespersen, Kirsten Marie Jespersen og Anders Sneftrup Jespersen.

Sluttelig bemærkes, at undertegnede et Par Gange har besøgt Landsarkivet og søgt at opspore nogle Ting, som endnu manglede, angaaende Forslægten. Enkelte af disse Ting kunde dog ikke findes, da Arkivalierne manglede. Paa Grundlag af dette Stof, som altsaa i det væsentligste er indsamlet af Slægtens nævnte Medlemmer, har jeg fremstillet Bogen og dertil benyttet samme System for Opstillingen som i »Buurslægtens Stamtavle«. Hvis man vil gøre sig en Smule Ulejlighed med at sætte sig ind i Systemet og benytte Oversigten, vil Bogen være meget let at orientere sig i.

     Studsgaard, den 27. Marts 1947.

                                                                                                              Johan C. Sulkjær.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.