Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Bidrag til en fynsk MØLLERSLÆGTS Historie" af Fr. Hjort, 1929

Frederik Hjort (1863-1942) var født i Vemmelev på Sjælland og blev 1891 ejer af Bågegård ved Tommerup. Han var en meget aktiv foreningsmand og lokalhistoriker og har skrevet flere bøger og artikler, blandt andet: "Bidrag til en fynsk Møllerslægts Historie". Bogen indledes med disse forord:

Denne Bog er blevet til paa Foranledning af Malermester A. P. Møller i København, der sammen med flere andre af Slægten har ønsket at faa samlet det paa saa mange forskellige Steder hvilende Stof sammen til et Hele. Hr. Møller har ogsaa med megen Beredvillighed givet mig en Mængde Oplysninger, især om de yngre Led af Slægten, for hvilket jeg skylder ham Tak. Ligeledes har jeg faaet værdifuld Hjælp af Hr. Førstelærer Rambøl i Virum, Partikulier J. Jensen i Ladegaard, Hr. Peder Møller, Villumsdal, Hr. Sparekassebestyrer A. Møller i Faaborg o. fl., som jeg alle herved bringer min bedste Tak.

Dette er jo et Forsøg paa at samle de spredte Familiebegivenheder og bl. a. derfor vil der sikkert findes mange Fejl og Forbigaaelser, begrundet paa, at det har vist sig umuligt at fremskaffe Oplysninger om Vedkommende. Navnlig gælder dette om de fleste af de Personer og Linier, som er bosatte i Amerika og andre fremmede Lande. Naar paalidelige Oplysninger engang fremkommer fra disse Slægtninge, vil der foreligge Trang til et Supplement af denne Bog.

Mit Haab er dog, at man alt vil være glad for, hvad der her er samlet, og jeg beder de enkelte Medlemmer af Familien herefter nedskrive alt af Betydning, som forekommer gennem Livet, til Trøst for sig selv og til Glæde og Gavn for Efterkommerne.

Denne Slægtbog skulde gerne tjene som et Bindeled til Samling og Styrkelse for Slægten i Nutid og Fremtid. I vore Dage er der saa meget, der spreder og splitter, ogsaa indenfor mange Familier; maatte dette lille Arbejde være medvirkende til Sammenhold og Fremme af alt godt.

Med disse Ord anbefaler jeg Bogen til Slægt og Venner samt andre interesserede.

     Baagegaard pr. Tommerup St. 18. Oktbr. 1928.

                                                             F. Hjort.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er tilknyttet Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.