Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Guldsmed ANTON MICHELSEN : Hans Virksomhed og Slægtskabskreds" af Eiler Nystrøm, 1909

Anton Michelsen (1809-1877) kom til verden i Odense som søn af en smedemester og stiftsdyrlæge. Efter konfirmationen kom han i lære hos en guldsmed i Odense, og 4 år senere blev han indskrevet i lavet som guldsmedesvend. Nogle år efter rejste han til København, hvor han arbejdede hos forskellige mestre, inden han i 1841 erhvervede borgerskab og nedsatte sig som selvstændig guldsmed.

Frants Eiler Nystrøm (1874-1948), der var født i København som søn af en skomager, måtte tidligt sørge for sig selv ved kontorarbejde. Hans store interesse for historie førte ham til forelæsninger på universitetet. Som 23-årig lykkedes det ham at tage en studentereksamen. Efterfølgende var han i flere perioder tilknyttet Rigsarkivet, og samtidig fik han udgivet adskillige bøger om personal- og lokalhistorie, herunder i 1909: "Guldsmed Anton Michelsen : Hans Virksomhed og Slægtskabskreds : I Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel den 1. Juli 1909 : Udarbejdet for en Del paa Erindringer i Familien". Bogen indledes med:

FORORD.

 

Det er god gammel Skik — ikke mindst blandt Industriens og Haandværkets Mænd — paa de store Mærkedage i Bedriftens Liv, for en kort Stund at standse op i Udviklingen og lade Blikket glide hen over de forbigangne Tider, se hvad de bragte af godt og ondt og betragte Spiren til Værket som det nu staar i Flor. I vore Dage, da Udviklingen haster afsted, hvileløs og urolig som ingensinde, melder Trangen til historisk Tilbageskuen sig som en naturlig Hvilestund efter en lang anstrengt Arbejdsdag, der den Dag i Morgen fortsættes med ilfærdig Stræben. —

I Aar falder Hundredaarsdagen for den Mands Fødsel, der skabte det Michelsen'ske Juveleretablissement. Dets Indsats i Landets Kunstindustri, dets Bidrag til Smagens Højnelse inden for sit særlige Omraade er ubestridte Kendsgerninger. Den Mand, der lagde Grunden, var en jævn Mand, men dygtig i sit Fag, med Lyst og Evne til at fremme sit Haandværk. Stod Heldet ham end bi, havde han dog sin egen Energi at takke for, at hans Bedrift skød sig frem i første Række.

Den nuværende Indehaver har ønsket udsendt en kort Skildring af denne Mands Liv og Virksomhed, hans Hjem og hans Slægt. Skønt Skildringen efter sin Natur ikke bærer Bud til en større Læsekreds, vil der dog hist og her findes Smaatræk, der belyser borgerligt Familieliv i det nittende Aarhundrede: det ejendommelige gamle Hjem paa Kongens Nytorv, hvor Anton Michelsens rigtbegavede Hustru dannede Midtpunktet, var et Samlingssted for mange af Datidens bedste Navne i dansk Kulturliv.

Det har været til stor Lettelse under Arbejdet, at Hofjuveler CARL MICHELSEN i Tidens Løb selv har samlet en Del Materiale til Skriflet; med Pietet har han værnet om Slægtens gamle Minder. Familiens ældre Genealogi skyIdes Assistent ved Landsarkivet i Odense WILLIAM NORVIN, der har kunnet følge denne fynske Landsbyfamilie saa langt tilbage i Tiden som til Midten af det syttende Aarhundrede.

                       Juni 1909.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.