Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten NYROP. Nogle biografiske Meddelelser" af C. Nyrop, 1881

Camillus Nyrop (1843-1918) var født i København som søn af en kirurgisk instrumentmager. Som 24-årig fik han juridisk embedseksamen og virkede en kortere tid som sagførerfuldmægtig. Han blev tilknyttet Industriforeningen, og det førte ham til sin store virksomhed som industri- og håndværkshistoriker.

I 1881 fik han udgivet "Slægten Nyrop. Biografiske Meddelelser", som afsluttes med et navneregister og en stamtavle og indledes med:

Allerede i min Skoletid interesserede det mig at samle Oplysninger om den Slægt, jeg stammede fra, og senere har jeg aldrig helt ophørt dermed, men først i de sidste Aar, da det viste sig, at der var Flere i Slægten, hvem dette Arbejde interesserede, har jeg søgt at sammenstille og ordne, hvad jeg efterhaanden havde indsamlet. Som naturligt er, vare de Oplysninger, jeg i Begyndelsen mere tilfældigt havde naaet at faa, spredte og mangelfulde, det gjaldt om at suplere dem, og dette har jeg ved talrige Henvendelser paa mange forskjellige Steder nu søgt at gjøre, men nærværende lille Arbejde tør dog kun betragtes som et første Forsøg. Der er flere Punkter i det, som trænge til klarere Belysning, end jeg for Tiden har været i Stand til at give, men desuagtet ville de efterfølgende Blade dog sikkert ikke være uden Interesse for Slægtens Medlemmer, og for Andre ere de ikke bestemte. Forøvrigt nærer jeg det Haab, at den Omstændighed, at disse Blade nu foreligge trykte, vil kunne fremkalde maaske endog mange, nye Oplysninger.

Som ovenfor nævnt har jeg henvendt mig til ikke Faa, baade Præster, Arkivembedsmænd og Andre, og for den Velvillie, jeg overalt har mødt, er det mig herved en kjær Pligt at bringe dem min erkjendtlige Tak.

 

                 I December 1881.

                                                                                 C. NYROP.

                                                                      (VII. 22, s. Stamtavlen)

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.